Żywiec pasuje jak nalał… O perswazyjnych środkach słowotwórczo-frazeologicznych w tekstach reklam

Ewa Rogowska-Cybulska

Abstrakt

Żywiec pasuje jak nalał… About a persuasive idiomatic and word-formative expressions in advertising texts

The article concerns persuasive idiomatic and word-formative expressions which appear in advertising texts, in which they support each other. The author describes twelve types of such persuasive idiomatic and word-formative expressions, starting with the use of a word-formative construction of an idiomatic expression e.g. Główka pracuje, żel jej smakuje [Biovital], through a change of a component of an idiomatic expression into its formative derivation e.g. Nie daj się zrobić w konika. [...] Startuj po starterek [Heyah], finishing with making a component of an idiomatic expression a constituent of a formative family e.g. biovital zdrowie z żeńszeniem / W zdrowym ciele, zdrowy duch.
Słowa kluczowe: advertisement, persuasion, word formation, phraseology
References

Bąba S., Innowacje frazeologiczne i kryteria ich oceny [w:] idem, Frazeologia polska. Studia i szkice, red. P. Fliciński, K. Skibski, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009.

Bąba S., Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989.

Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005. 

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005. 

Chlebda W., Frazeologia w reklamie i reklama we frazeologii [w:] Problemy frazeologii europejskiej, red. A.M. Lewicki, Wydawnictwo Energeia, Warszawa 1996. 

Chlebda W., Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Chruścińska K., O formacjach potencjalnych i okazjonalizmach [w:] M. Szymczak (red.), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 69–79.

Cymanow-Sosin K., Metafory we współczesnej reklamie, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2010.

Filip G., Gry językowe Jana Lama, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003. 

Gajewska E., Językowe gry nadawcy z odbiorcą we współczesnym dyskursie reklamy, „Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo – Komunikologia – Semiologia – Socjologia Mediów” 2011, nr 1, s. 131, http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/126_gajewska.pdf (dostęp: 14.05.2017).

Główczewski A., „Oddaje tobie co kryje w sobie”. Uwagi o semantyce przekazu reklamowego [w:] W przestrzeni komunikacyjnej. Szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komunikacji społecznej, red. J. Skuczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, s. 241–268.

Ignatowicz-Skowrońska J., Związki frazeologiczna w reklamie prasowej [w:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, red. K. Handke, H. Dalewska-Greń, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1994.

Jadacka H., Wstęp [w:] Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, red. H. Jadacka, t. 1: T. Vogelgesang, Gniazda odprzymiotnikowe, TAiWPN Universitas, Kraków 2001, s. 7–32.

Kamińska-Szmaj I., Slogan reklamowy – budowa składniowa, „Poradnik Językowy” 1996, z. 4, s. 13.

Kowal A., Innowacje frazeologiczne jako chwyt marketingowy: spoty „Biedronki”, „Konteksty” 2014, nr 1, http://podteksty.amu.edu.pl/content/innowacje-frazeologiczne-jako-chwyt-marketingowy-spoty-biedronki.html (dostęp: 14.05.2017).

Lewicki A.M., Frazeologizmy w sloganach reklamowych [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A.M. Lewicki, R. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.

Lewicki A.M., Wszystko na sprzedaż. Frazeologizmy jako tworzywo sloganów reklamowych [w:] Problemy frazeologii europejskiej I, red. A.M. Lewicki, Wydawnictwo Energeia, Warszawa 1996.

Lusińska A., Reklama a frazeologia. Teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007. 

Lewiński P.H., Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999. 

Rogowska-Cybulska E., Derywaty przymiotnikowe w tekstach reklam [w:] Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego. Materiały siódmej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei, red. E. Rogowska-Cybulska, E. Badyda, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016,.

Rogowska-Cybulska E., Nazwy nosicieli cech jako przykład perswazyjnego wyzyskiwania kategorii słowotwórczych w tekstach reklam, „Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica” 13, Warszawa 2013.

Rogowska-Cybulska E., O bogactwie perswazyjnych środków słowotwórczych we współczesnej reklamie [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. P. Żmigrodzki, S. Przęczak-Kisielak, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 2014.

Rogowska-Cybulska E., Słowotwórstwo na usługach reklamy. Mechanizmy tekstowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Szyszko U., Gry językowe w sloganach reklamowych, „Język Polski” 2000, LXXX, nr 3–4. 

Waszakowa K., Neologizmy tekstowe w świetle ram interpretacyjnych [w:] Tekst. Analizy i interpretacje, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.

Widerski J., Frazeologia sloganów reklamowych, „Gospodarka Rynek Edukacja” 2015, nr 3. 

Wielki słownik języka polskiego, http://www.wsjp.pl (dostęp: 14.05.2017).

Zięba R., Pasuje jak ulał lub czy związki frazeologiczne i copywriter to dobrana para? [w:] http://eprmedia.pl/pasuje-jak-ulal-lub-czy-zwiazki-frazeologiczne-i-copywriter-to-dobrana-para/ (dostęp: 14.05.2017).