Cyfryzacja jako szansa na uniknięcie Europy dwóch prędkości – problem wykluczenia cyfrowego w Polsce i województwie pomorskim

Michalina Rutka

Abstrakt

Digitalization as a chance to avert Two-Speed Europe – the issue of digital exclusion in Poland and Pomeranian region

The article concerns the issue of digital exclusion analyzed in the Two-Speed Europe concept frameworks. The DESI report showing Poland’s low rank in digitalization is mentioned as the background for main infrastructural and psychological exclusion challenges analyses. Next, the suggestion for certain steps to be taken is included as the chance for Poland and the Pomeranian region to avoid second speed country position.
Słowa kluczowe: digital exclusion, internet, European Union, Two-Speed Europe, Pomeranian region, digital literacy.
References

Czapiński J. (opr.), Warunki i jakość́ życia w województwie opolskim w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej regionu na tle innych województw i danych ogólnopolskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Warszawa 2013, https://www.efs.2007-2013.

gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/Documents/warunki_jakosc_zycia_woj_opolskie.pdf (dostęp: 15.05.2017).

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/region/art/8124856,szybki-internet-w-swietokrzyskiem-dla-mieszkancow-i-fi rm,id,t.html (dostęp: 15.05.2017).

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi (dostęp: 15.05.2017).

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_pl.htm (dostęp: 15.05.2017).

http://www.forbes.pl/europa-dwoch-predkosci-wedlug-przedsiebiorcow-kto-zyska-a-kto-straci-,artykuly,212455,1,1.html (dostęp: 15.05.2017).

http://www.uke.gov.pl/mapa/# (dostęp: 15.05.2017).

http://www.uke.gov.pl/mapa/?lang_id=1&map_tab=1&teryt=22 (dostęp: 15.05.2017).

http://www.uke.gov.pl/mapa/?lang_id=1&map_tab=1&teryt=22 (dostęp: 15.05.2017).

Obracht-Prondzyński C., Stachura K., Jankowska M., Kalinowska A., Przydatek U., Morodzon A., Smolińska K., Warunki i jakość życia w województwie pomorskim, Raport z badań 2000–2015, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2016, http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/documents/512265/1388447/Warunki+i+jako%C5%9B%C4%87+%C5%BCycia+w+wojew%C3%B3dztwie+pomorskim/3ef403cc-3dff -4b1e-92c4-72968fd09d22 (dostęp: 15.05.2017).

Panek T., Czapiń ski J., Wykluczenie społeczne [w:] Diagnoza społeczna 2013: Warunki i jakość życia Polakó w, red. Czapiń ski, T. Panek, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf (dostęp: 15.05.2017).

Sprawozdanie z postępów Europy w zakresie cyfryzacji za 2017 r. (EDPR), profil krajowy Polski, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland (dostęp: 15.05.2017).

Stawicka A., Wykluczenie cyfrowe w Polsce, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/133/plik/ot-637_internet.pdf (dostęp: 15.05.2017).