Monitoring programów informacyjnych na przykładzie nadawcy publicznego w aspektach etycznym i prawnym dotyczących misyjności i zawodu dziennikarskiego

Michał Drożdż,

Klaudia Cymanow-Sosin

Abstrakt

Monitoring news programmes on the example of a public station in the ethical and legal aspect related to the mission and the journalist profession

The subject matter of this article is the description of the methodology applied in the analysis of the content of the entire monitoring of the TVP Info station with regard to the mission of the public media and the ethical aspect in the actions of the media and the journalists. Detailed studies of the news programmes were conducted in the Academic Media Centre at the Institute of Journalism and Social Communication, at the faculty of Social Sciences of the Pontifical University of John Paul II in Krakow. The applied methodology involved a study of a week constructed within the team working under substantive supervision of Michał Drożdż and the executive supervision of Klaudia Cymanow-Sosin. The content analysis was additionally supported by conclusions drawn on the basis of expert evaluations in the context of ethical and legal principles pertaining to the journalist profession and the obligations related to the public mission of a public broadcaster. The final report from the monitoring was developed in the context of two basic factors important for the functioning of the media, namely: the mission of the media and the ethics of the actions of the media and the journalists. The conclusions that were formed on the basis of this part of the research are a response to the abovementioned question related to the obligations of the public broadcaster in the ethical and legal aspect pertaining to the journalist profession.

Słowa kluczowe: analiza zawartości, etyka, media publiczne, misyjność mediów, telewizja, content analysis, ethic, public media, media mission, television
References

Cymanow-Sosin K., Drożdż M., Analiza zawartości przekazów telewizyjnych w programach informacyjnych na przykładzie monitoringu TVP Info, „Media Biznes Kultura” 2019, nr 6, s. 20–39.

Czarnecki P., Etyka mediów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.

Dobro w mediach. Z cienia do światła, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2012.

Drożdż M., Misyjność mediów – pomiędzy ideałem a iluzją?, „Studia Socialia Cracoviensia” 2009, nr 1, s. 73–87.

Drożdż M., Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2005.

Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003. 

Iłowiecki M., Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, Fronda, Warszawa 2012.

Karta Etyczna Mediów, centruminformacji.tvp.pl (dostęp: 05.02.2019).

Kodeks Etyki Dziennikarskiej z 13 października 2001 roku, http://www.krrit.gov.pl/DataFiles/_public/pliki/publikacje/analiza2006_07.pdf (dostęp: 15.01.2019). 

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004. 

Nowak A.W., Podmiot, system, nowoczesność, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011.

Papieska Rada d/s Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, Watykan 2000, nr 21–23.

Rezolucja 1003 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 1 lipca 1993 roku w sprawie etyki dziennikarskiej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1994, nr 3–4, s. 155–160.

Sobkowiak J.A., Godność w komunikacji: communicatio, communicare, communitas, „Studia Theologica Varsaviensia” 2003, nr 2.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. z 1993 roku Nr 7, poz. 34.

Waszkiewicz J., Od komunikacji do wspólnoty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.

Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A. – informacja, publicystyka, reportaż, dokument, edukacja w aktualnej wersji z 2019 roku, https://s.tvp.pl/repository/attachment/0/e/e/0eea386c0fa98ad0c49f73f1a9f7c8e71445347977947.pdf (dostęp: 15.01.2019).