Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek

Czasopismo jest  własnością Instytutu Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów

 

Częstotliwość: Półrocznik

Pismo istniejące od 1992/1994 r. poświęcone jest zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale też z szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 r. przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny naStudia nad Kulturą Medycznąpozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.

 

Pismo składa się z działów:

  1. Studia - zawierają prace o charakterze syntetycznym;
  2. Prace analityczne – zawierające prace o charakterze źródłowym, bibliograficznym i analitycznym;
  3. Anachronica – artykuły nie mieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyna nowożytna”;
  4. Z archiwów i bibliotek
  5. Recenzje i omówienia
  6. Kronika życia naukowego

 

Nasze strony:

http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/medycyna-nowozytna/

http://medycynanowozytna.locloud.pl/

http://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/

 

ISSN: 1231-1960

Reference no. 341088

ISSN 1231-1960
e-ISSN 2657-506X
Punkty MNISW: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – 10 punktów cz. B/C

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek
Opublikowano online: 28 czerwca 2019

Studia

Sortuj według

Bioetyka żydowska wobec początków i końca życia

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 7-26
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.001.10754

Cnoty lekarza w polskiej lekarskiej myśli filozoficznomoralnej w XVIII i XIX wieku

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 27-49
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.002.10755

Prace analityczne

Napoleon i zadżumieni w Jaffie – piękny obraz…, prawda niestety mniej piękna

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 53-76
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.003.10756

„O puchlinie kanału kręgowego” – rzecz z początków neurologii w Polsce. Krytyczne omówienie rozprawy doktorskiej Wincentego Herberskiego

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 77-98
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.004.10757

Rodzina w II Rzeczypospolitej – jej główne zagrożenia ze strony chorób

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 99-124
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.005.10758

Anachronica

Choroby kobiet i sposoby ich leczenia na podstawie traktatu Metrodory z Bizancjum

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 127-137
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.006.10759

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Działalność Komisji Historii Nauk Medycznych przy Radzie Naukowej Ministerstwa Zdrowia w latach 1952–1956 w świetle dokumentów Archiwum Akt Nowych

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 141-160
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.007.10760

Dziedzictwo medyczne pierwszego polskiego szpitala w Chicago

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 161-174
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.008.10761

Recenzje i omówienia

Katarzyna Szymczyk, Opieka społeczna nad dzieckiem w Piotrkowie Trybunalskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Kontekst ogólnopolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2017, ss. 353

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 177-180
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.009.10762

Małgorzata Stawiak-Ososińska, Sztuka położnicza dla kobiet. Kształcenie akuszerek na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej (1773–1914), DIG, Warszawa 2019, ss. 551

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 181-186
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.010.10763

Małgorzata Marcysiak, Kształtowanie się pielęgniarstwa społecznego jako działu medycyny społecznej na przykładzie województwa lwowskiego w latach 1929–1939, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018, ss. 336

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 187-192
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.011.10764

Lindsay Fitzharris, Rzeźnicy i lekarze. Makabryczny świat medycyny i rewolucja Josepha Listera, przekł. Łukasz Müller, „ZNAK”, Kraków 2018, ss. 318

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 193-208
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.012.10765