Niepełnosprawność Dyskursy pedagogiki specjalnej

Wydając ogólnopolski kwartalnik "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" stawiamy sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny. Prezentujemy zatem rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają na niepełnosprawność spojrzeć interdyscyplinarnie.

Wszystkie artykuły w czasopiśmie są tekstami recenzowanymi.

Aktualna ocena parametryczna czasopisma wynosi 11 punktów.

ISSN 2080-9476
e-ISSN 2544-0519
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Artykuły

Ilość

Działania na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnością - propozycje zmian

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 11-24
Data publikacji online: 2018

Uwarunkowania prawne polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 26-35
Data publikacji online: 2018

Wspieranie samostanowienia osób z niepełnosprawnościami jako istotny element rehabilitacji

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 36-49
Data publikacji online: 2018

Sytuacja rodzinna osób z niepełnosprawnością a Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 50-64
Data publikacji online: 2018

Prawa socjalne osób z niepełnosprawnością - w stronę redefinicji pojęcia

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 65-77
Data publikacji online: 2018

Jakościowa charakterystyka stylu zarządzania miejscem pracy ze względu na warunki sprzyjające zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 78-105
Data publikacji online: 2018

Oblicza i znaczenia współpracy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 106-121
Data publikacji online: 2018

Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem przewlekle chorym na choroby alergiczne

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 122-134
Data publikacji online: 2018

Wsparcie społeczne u matek i ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 135-149
Data publikacji online: 2018

Wsparcie informacyjne rodziców w momencie otrzymania diagnozy o niepełnosprawności dziecka

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 150-162
Data publikacji online: 2018

Wsparcie społeczne w narracjach osoby z nabytym nagle niewidzeniem

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 163-178
Data publikacji online: 5 września 2018

Wsparcie społeczne w sytuacji utraty wzroku w dorosłości

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 179-193
Data publikacji online: 5 września 2018

Mieszkania zintegrowane jako element ekosystemu - na przykładzie autorskiej koncepcji „Świat idealny"

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 194-206
Data publikacji online: 5 września 2018

Sieci społeczne i sieci wsparcia społecznego rodzin osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 207-221
Data publikacji online: 5 września 2018

„Otwarty dialog" - środowiskowy model wsparcia osób w kryzysach psychicznych i ich rodzin

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018),
Data publikacji online: 5 września 2018

Poziom ogólnej wrażliwości edukacyjnej uczniów z uszkodzonym słuchem

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 234-248
Data publikacji online: 5 września 2018

Uczeń z zespołem Aspergera w aspekcie środowiska szkoły ogólnodostępnej w narracji własnej oraz w opiniach nauczycieli

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 249-258
Data publikacji online: 5 września 2018

Opinie społeczności holenderskiej dotyczące funkcjonowania Fundacji na Rzecz Kontaktów Alternatywnych (Suchting Alternatwe Relatiebemeideling, SAR) - raport z badań pilotażowych

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 259-267
Data publikacji online: 5 września 2018

Wsparcie społeczne i poradnictwo dla seniorów

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 268-280
Data publikacji online: 5 września 2018

Dostępność stron internetowych wybranych instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 281-294
Data publikacji online: 5 września 2018

Dekonstrukcja znaczeń nadawanych żądaniom przez nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 295-310
Data publikacji online: 5 września 2018

Zmiany w pełnieniu roli rodziców dziecka chorego i z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 311-323
Data publikacji online: 5 września 2018

Pozytywne zmiany w percepcji matek dzieci z niepełnosprawnością - struktura i uwarunkowania

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 324-342
Data publikacji online: 5 września 2018

„Zagrożenie zmianą" w procesie wspomagania rodziny dziecka z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 343-361
Data publikacji online: 5 września 2018

Trwanie czy zmiana? O bezdomności i pomocy osobom bezdomnym

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 262-276
Data publikacji online: 5 września 2018

Pakiet zdań wymagających zastosowania wiedzy o emocjach podstawowych - prezentacja narzędzia pomiarowego WE06

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 377-400
Data publikacji online: 5 września 2018

Projektowanie uniwersalne - zagospodarowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 401-419
Data publikacji online: 5 września 2018