Popularyzacja protez głosowych a lęk przed ich zastosowaniem u osób po laryngektomii całkowitej

Agnieszka Hamerlińska

Abstrakt

Popularization of voice prostheses and fear of their application in people after total laryngectomy
The article will present an interdisciplinary model of treatment advanced laryngeal cancer taking into account the medical, caring, speech therapy, psychological and physiotherapeutic aspects. This model will contain three stages: preoperative related to the diagnosis of the disease and the choice of treatment method, perioperative - associated with the implementation of a radical procedure, which will be laryngeal resection and postoperative - for restoring the quality of life. The text will describe the communication possibilities of people after total laryngectomy, with special attention through voice prostheses. A review of the efficacy of using tracheo-esophageal valves has been made for the presented text. In addition, an attempt will be made to explain why it is difficult for people with total laryngectomy to consult voice prostheses, and in particular for secondary implantation. The results of the research will be presented, the subject of which was the attitude of people after removal of the larynx towards voice prostheses.

Słowa kluczowe: rak, laryngektomia ca³kowita, mowa, proteza g³osowa, standard postêpowania
References

Centkowska M. (2015), Podstawy teoretyczne oporu wobec zmian w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 77, nr koi. 1927, 9-18.

Domeracka-Kołodziej A., Maniecka-Aleksandrowicz B., Osuch-Wójcikiewicz E., Nyckowska J., Bruzgielewicz A., Chęciński P., Jakubowska E. (2006), Rehabilitacja głosu i mowy u chorych po usunięciu krtani z zastosowaniem protez głosowych typu Provox, Otorynola-ryngologia, vol. 5 (3), 129-134.

Griffin R.W. (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hamerlińska A. (2015), Metodyka logopedyczna w przypadku osób po laryngektomii całkowitej, Studia Logopaedica, vol. 6, 225, 89-100.

Hilgers FJM, Schouwenburg PF. (1990), A new Iow resistance, selfretaining prosthesis (provox) for voice rehabilitation after total laryngectomy, Laryngoscope, vol. 100,1202-1207.

Kamiński B. (2017), Surgical voice rehabilitation performed my means ofvoice prosthesis post laryngectomy, European Journal of Clinical and Experimental Medicine, vol. 15 (4), 338-341.

Kamuda-Lewtak J. (2008), Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób laryngekto-mowanych, Logopedia, vol. 37, 208-215.

Kozłowska, M. (2015), Postępowanie logopedyczne w przypadku osób laryngektomowanych [w:] Logopedia, standardy postępowania logopedycznego, S. Grabias, M. Kurkowski, J. Panasiuk (red.), Lublin, 781-797.

Prashant V. Pawar, Suhail I. Sayed, Rehan Kazi, Mohan V. Jagade (2008), Current status and fiiture prospects in prosthetic voice rehabilitation following laryngectomy, Journal of Cancer Research and Therapeutics, vol. 4, no. 4,186-191.

Pruszewicz A. (1970), Analiza i ocena czynników wpływających na rehabilitację glosu i mowy chorych po całkowitym wyłuszczeniu krtani, Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań.

Pruszewicz A., Obrębowski A., Donat-Jasiak T. (1983), Kompleksowa rehabilitacja chorych po laryngektomii, Otolaryngologia Polska, vol. 37,159-60.

Markowski J., Piotrowska-Seweryn A., Witkowska M., Wardas P., Paluch J., Likus W. (2014), Ocena skuteczności rehabilitacji głosu po zabiegu implantacji protez głosowych typu Pro-vox 2 u pacjentów laryngektomowanych, Otorynolaryngologia, vol. 13 (3), 163-168.

Mozelewski E. (1972), Chirurgiczna rehabilitacja glosu i mowy po laryngektomii, Otolaryngologia Polska, vol. 26, 653-661.

Okła, S. (2007), Chirurgiczna rehablitacja głosu po całkowitej laryngektomii, PZWL, Warszawa.

Ratajczak J., Wojdas A., Jurkiewicz D. (2008), Wyniki rehabilitacji głosu i mowy po wszczepieniu wentylowych protez głosowych u chorych po całkowitym usunięciu krtani, Otolaryngologia Polska, vol. 62 (6), 727-730.

Sinkiewicz A. (2009), Pacjent po operacji krtani, Bydgoszcz.

Szmigielska B. (2005), Zmiana rozwojowa [w:] Słownik psychologii,]. Siuta (red.), Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków.

Wendt R. (2010), Zarządzanie zmianą w polskiej firmie. Jak w praktyce wykorzystać szansę na rozwój bez porażek, Zacharek Dom Wydawniczy, Warszawa.