Kaseta Stanisława Wyspiańskiego z motywami lilii w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Anna Piskorz

Abstrakt

Stanislaw Wyspianski’s casket with a lily motifs in the collection of the Jagiellonian University Museum

The Museum holds a number of paintings and drawings by Stanislaw Wyspianski. As well as that, there are two interesting functional objects complementing the collection: a quill pen used by the poet to write ‘November Night’ finished in 1904, secured with great care by Tadeusz Estreicher, and a casket made by Wyspianski. The pen used by the poet is of sentimental value only, although the casket, which he made for his wife, has kept its practical value, and proves the artist’s interest in the craftwork.

Słowa kluczowe: kaseta, Wyspiański, lilie , casket, lilies
References

Archiwalia

Archiwum Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Protokół konieczności zakupu dzieł sztuki z 30 XII 1959 r. podpisany przez prof. Adama Bochnaka, maszynopis.

Czasopisma

„Czas”, 3.03.1905, nr 51, wyd. wieczorne.

„Czas”, 2.03.1918, nr 101.

„Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1905” .

„Krakowski Miesięcznik Artystyczny”, 1.07.1911, nr 6.

„Nowa Reforma”, 3.03.1905, nr 51.

„Nowa Reforma”, 14.05.1910, nr 217.

„Sztuka Stosowana” 1907, z. 10.

„Sztuka Stosowana” 1909, z. 13.

„Życie”, 10.01.1899, nr 1.

„Życie”, 15.02.1899, nr 4.

„Życie”, 25.07.1899, nr 13/14.

„Życie”, 1.11.1899, nr 19/20.

 

Źródła

Chmiel A., Nieco ze wspomnień o Stanisławie Wyspiańskim (1869–1907) [w:] Wyspiański w oczach współczesnych zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, s. 143–152.

Czyżewski T., Mistrz z ulicy Krowoderskiej [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, s. 419–421.

Ekielski W., Wspomnienia o Wyspiańskim [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 352–364.

Estreicher K. jr., Dziennik wypadków, t. 2: 1946–1960, Kraków 2002.

Filipowski J., Wspomnienia o Stanisławie Wyspiańskim [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, s. 184–192.

Jasieński F., [Ze wspomnień ] [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał, oprac. i komentarz L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, s. 399–402.

Kotarbiński J. [z książki Pogrobowiec romantyzmu. Rzecz o Stanisławie Wyspiańskim] [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, s. 273–278.

Mączewski P. [Notatki z rozmów z Janiną Stankiewiczową] [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 25–27.

Mrozicka z Waśkowskich F., Z życia Wyspiańskiego [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 41–45.

Niesiołowski T., [Z tomu „Wspomnienia” [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, s. 428–430.

Nowaczyński A., Wyspiander (Moje wspomnienia) [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 418–432.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia tysiąclecia, w przekładzie z języków oryginalnych opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów tynieckich, red. o. A. Jankowski OSB, ks. L. Stachowiak (ST), ks. K. Romaniuk (NT), wyd. 2 zmien., Poznań, Warszawa 1971.

Przybyszewski S., Wspomnienie [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 388–393.

Rydel L., Ze sztuki [Wyjątki] [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 365–369.

Siedlecki M., Wspomnienia o Wyspiańskim i Reymoncie [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, s. 193–200.

Tretiak J., Z najnowszej poezyi ( Dokończenie) „ Czas”, 27.01.1899, nr 2.

Waśkowski A., Znajomi z tamtych czasów [literaci, malarze, aktorzy](1892–1939), wyd. 2 przejrz. i uzup., Kraków 1960.

Wysocki A., Z pamiętników „Sprzed pół wieku” [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 411–417.

Wysocki Godziemba A., Ze wspomnień o Wyspiańskim [W skróceniu] [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 474–480.

Wyspiański S., Listy zebrane, t. 1: Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego, cz. 1: Listy, teksty listów oprac. M. Rydlowa, Kraków 1994.

Wyspiański S., Listy zebrane, t. 2: Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, cz. 1: Listy i Notatnik z podróży, teksty listów oprac. L. Płoszewski, M. Rydlowa, Kraków 1979.

Wyspiański S., Listy zebrane, t. 2: Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, cz. 2: Dodatek krytyczny, napisali L. Płoszewski, M. Rydlowa, Kraków 1979.

Wyspiański S., Listy zebrane, t. 3: Listy Stanisława Wyspiańskiego do Karola Maszkowskiego, teksty listów oprac. i komentarz M. Rydlowa, z wykorzystaniem materiałów L. Płoszewskiego, J. Dürra-Durskiego, Kraków 1997.

Wyspiański S., Listy zebrane, t. 4: Listy różne do wielu adresatów, teksty listów oprac. i komentarz M. Rydlowa, z wykorzystaniem materiałów L. Płoszewskiego, Kraków 1998.

 

Zbiory poezji

Konopnicka M., Wybór pism, Jubileuszowe wydanie ludowe ze słowem wstępnem L. Rydla, z rysunkami S. Wyspiańskiego i ozdobą tytułową W. Wodzinowskiego, Kraków 1902.

Rydel L., Poezje I. Z rysunkami Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa, Kraków 1899.

Opracowania

Bajda J., Poeci – to są słów malarze… Typy relacji między słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2010, nr 3245.

Bałus W., Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 2: Matejko i Wyspiański, Kraków 2007.

Bularz-Różycka L., Nieznane rysunki Stanisława Wyspiańskiego ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Estreicher K., Collegium Maius i zbiory Muzeum uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1967. Estreicher K., Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa, Kraków 1980.

Estreicher K., Wyspiański – Konrad [w:] Stanisław Wyspiański 1907–1957, Kraków 1958.

Güttler J., Stanisław Wyspiański (1869–1907). Obrazy i rysunki ze zbiorów lwowskich. Wystawa urządzona ku uczczeniu 25-tej rocznicy zgonu artysty, listopad–grudzień 1932, Lwów 1932.

Kawałko M.J., Historie ziołowe, Lublin 1986.

Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania krajowych roślin zielarskich, wyd. 2, Warszawa 1985.

Piękno darowane. Dzieła ofiarowane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w zbiorach Collegium Maius. Katalog wystawy zorganizowanej w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 7 maja – 6 sierpnia 2014 roku z okazji jubileuszu 650-lecia uczelni, red. J. Pollesch, M. Zdanek, Kraków 2014.

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, Warszawa 2003.

Reinfuss R., Ludowe skrzynie malowane, Warszawa 1954.

Rossal E., Spinka do koszuli męskiej, krakowskiej, https://muzea.malopolska.pl/obiekty/-/a/content/1131755/26822/pop_up?_101static_viewMode=print [dostęp: 19.03.2018].

Seweryn T., Indywidualność plastyczna Wyspiańskiego, „Rzeczy Piękne” 1932, R. 11, nr 1–12, s. 12–29.

Sieradzka A., Stanisław Wyspiański jako prekursor stylu Art Déco w polskim rzemiośle artystycznym [w:] Rzemiosło artystyczne. Materiały Sesji Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. R. Bobrow, Warszawa 1996, s. 131–143.

Sikora I., Symbolika kwiatów w poezji Młodej Polski, „Rozprawy i Studia”, Uniwersytet Szczeciński, t. 18 (XCII), Szczecin 1987, s. 5–135.

Silva Rerum. Pamiątki akademickie ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katalog wystawy, Collegium Maius XII 1997–I 1998, autor wstępu do katalogu i biogramów A. Piskorz, przedm. S.Waltoś [Kraków] 1998.

Skierkowska E., Wyspiański artysta książki, red. A. Birkenmajer, wyd. 2, Wrocław 1970.

Smolik P., Książka Stanisława Wyspiańskiego, „Rzeczy Piękne”, R. 11, 1932, nr 1–12, s. 33–37.

Stanisław Wyspiański: dzieła malarskie, tekst S. Przybyszewski, T. Żuk Skarszewski, indeks oprac. S. Świerz, Bydgoszcz 1925.

Szczerski A., Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900, Kraków 2002.

Śliwińska M., Wyspiański. Dopóki starczy życia, Warszawa 2017.

Urban J., Muzeum Katedralne na Wawelu, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 114–131.

Wyspiański. Katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, red. D. Godyń, M. Laskowska, Kraków 2017.

Wyspiański S., Dzieła zebrane, t. 16, vol. II: Kalendarz życia i twórczości 1 marca 1890 – ostatnie dni marca 1898 Stanisława Wyspiańskiego, oprac. M. Stokowa, Kraków 1982.

Zbijewska K., Orzeł w kurniku. Z życia Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa 1980.

Strony internetowe

Katsushika Hokusai. The complete works. Lilies, https://www.katsushikahokusai.org/Lilies.htm [dostęp: 29.01.2018].

La plante et ses applications ornementales, https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/19965-la-plante-et-ses-applications-ornementales [dostęp: 25.04.2018].

Lilia cmentarna, http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=11843 [dostęp: 28.04.2018].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.