Od aresztu w twierdzy do instytucji kultury, czyli muzeum uczelniane w historycznym budynku

Lilianna Lewandowska

Abstrakt

From the imprisonment of the fortress to the cultural institution. The university museum in a historic building

This paper takes up the subject of relationships between a historic building and a museum entity, discussing the activity of the Museum of the Cracow University of Technology located in the 19th century prison building of the Austro-Hungarian military barracks, and talking through the way in which the place’s heritage has been shaping the profile of the Museum’s activity, influencing its image, the subjects of temporary exhibitions, and the type of visitors. The paper also makes an attempt to answer the following questions:

What are the consequences of the fact that the museum is located in a historic building?

What are the results of the changes to the functions of the building originally designed for an entirely different role than that of a public service facility serving as a space for the exhibition of a museum collection?

Additionally, the article presents the historic building as an element of the cultural landscape of military fortification architecture, which is a part of the European cultural heritage.

Słowa kluczowe: muzeum uczelniane, zespół koszarowy w Krakowie, areszt austro- -węgierski, semiofor, dziedzictwo miejsca , university museum, barrack complex in Cracow, Austro-Hungarian prison, semio- phor, the place’s heritage
References

Dokumenty i archiwalia

Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków nieruchomych z dn. 17.04.2014, nr rejestru A-1411/M.

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące stanu technicznego budynku więzienia wojskowego przy ul. Montelupich w Krakowie w aspekcie nadbudowy jego skrzydeł, 1979, Kraków, Zbiory Muzeum Politechniki Krakowskiej nr inw. 0260/Do.

Protokół przekazania koszar im. Jana III Sobieskiego przez dowódcę jednostki wojskowej dla Wydziałów Politechnicznych AG w Krakowie, spisany 16 maja 1947 roku, Archiwum PK, nr 3, poz. 68.

Rymsza-Mazur K., Program konserwatorski adaptacji budynku dawnego aresztu w zespole koszarowym Arcyksięcia Rudolfa dla potrzeb centrum muzealno-edukacyjnego w historycznym zespole garnizonowym twierdzy Kraków, siedzibie Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, Kraków 2010.

Opracowania

Atlas Twierdzy Kraków. O przyszłości Twierdzy Kraków, opracowanie studialne, Urząd Miasta Krakowa Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Oddział Ochrony Zabytków, t. 5, seria II, Kraków 2010.

Farahat Baher I., Khaled Osman A., Toward a new vision to design a museum in historical places, „HBRC Journal” 2018, nr 14.

Holewiński M., Koszary Arcyksięcia Rudolfa, seria I, t. 6, Kraków 1996.

Holewiński M., Północno-zachodni kampus koszarowy twierdzy Kraków [w:] Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych. IV konferencja naukowo-techniczna REW-INŻ ‘98, Kraków, 21–23 maja 1998, t. 2: Referaty, red. R. Ciesielski et al., Kraków 1998.

Kobylarczyk K., Wielki Wybuch 1914–1918, Kraków 2014.

Marciniak P., O historii teraźniejszości i antropologii rzeczy. Kiedy dzieło architektury staje się semioforem, „Czasopismo Techniczne” 2011, z. 14, „Architektura”, z. 4-A1, Zbiory Cyfrowe Biblioteki Politechniki Krakowskiej. 

Politechnika Krakowska w latach 1995–2005, Kraków 2005,

Pomian K., Historia wobec pamięci, Lublin 2006.

Rose J., Interpreting Difficult History at Museums and Historic Sites, London 2016.

Świecimski J., Muzea i wystawy muzealne, t. 4, Kraków 1997.

Żygulski Z. jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Żygulski Z. jun., Przemiany architektury muzeów, „Muzealnictwo” 2004, nr 45.

Źródła internetowe

http://muzeauczelniane.pl/muzeum-uniwersytetu-jagiellonskiego/ [dostęp: 7.11.2016].

http://muzeauczelniane.pl/muzeum-uniwersytetu-warszawskiego/ [dostęp: 7.11.2016].

http://muzeauczelniane.pl/uniwersytetu-mikolaja-kopernika [dostęp: 24.08.2017].

http://muzeoblog.org/files/W_Idziak_Wspolczesne_tendencje.pdf [dostęp: 24.08.2017].

http://uek.krakow.pl/pl/kategorie-dodatkowe/muzeum-uek.html [dostęp: 7.11.2016].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.