Indeksacja w bazach danych

ABSTRACTING

Central and Eastern European Online Library
http://www.ceeol.com/

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
http://cejsh.icm.edu.pl/

ICI Journals Master List 2016: 82.70

ProQuest Central

EBSCO Publishing (Art Source)

EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service)

ERIH Plus

Worldcat

ZBD
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.