The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

Jesteśmy przekonani, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników jak i Autorów.

Tu można zapoznać się z archiwalnymi numerami pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”.http://www.pjac.uj.edu.pl/archiwum

Przypisanie czasopism do dyscyplin

"Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę." (cyt. za: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest …).

e-ISSN 2450-6249
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Opublikowano online: 31 października 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Indian Magic Manuals. Man in the World of Violence

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 7–25
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.001.11133

Local Advaita Vedānta Monastic Tradition in Kerala: Locating, mapping, networking

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 27–51
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.002.11134

The formation and the development of the Arabic script from the earliest times until its standardisation

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 53–91
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.003.11135

The syncretism of cultural influences manifest in the representations of the Buddha in the art of ancient Gandhāra

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 93–116
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.004.11136

Between politics and religion. The reasons for the meeting of the 6th Panchen Lama Palden Yeshe and the Qianlong Emperor in 1780 in China.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 117–133
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.005.11137