Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Redaktor naczelny: dr hab. Jan A. Wendt
Sekretarz redakcji: dr Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych (geografii komunikacji, ekonomiki transportu, środowiskowych aspektów funkcjonowania transportu, inżynierii transportu).

Wydawcą czasopisma jest Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego wspólnie z Katedrą Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Efektem spotkań geografów transportu zapoczątkowanych w 1992 r. było powstanie serii wydawniczej pt. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, ukazujących się regularnie w latach 1996-2011.

Nowe władze Komisji wybrane w 2016 r. podjęły działania związane z reaktywacją serii wydawniczej i przekształceniem jej w kwartalnik naukowy.

Za publikację artykułów w czasopiśmie nie pobiera się opłat.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X
Właściciel czasopisma:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(2)

Redaktor naczelny: dr hab. Jan A. Wendt
Sekretarz redakcji: dr Marcin Połom
Opublikowano online: 14 sierpnia 2017

Artykuły

Ilość

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(2), s. 5-7
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017

Geographic structure of road transportation and logistics infrastructure in the Republic of Belarus

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(2), s. 8-18
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.007.7389

Współczesne tendencje rozwoju komunikacji trolejbusowej w dużych miastach zachodniej Ukrainy

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(2), s. 19-30
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.008.7390

Ocena integracji zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w obszarach wiejskich w strefie po dmiejskiej Wrocławia

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(2), s. 31-42
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.009.7391

Development of passenger train transport in the Brno urban region between 1980 and 2010

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(2), s. 43-56
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.010.7392

Współzależności rozwoju portów lotniczych i struktur zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem stref okołolotniskowych

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(2), s. 57-68
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.011.7393

Zastosowanie zielonej infrastruktury do zmniejszenia negatywnych zjawisk spowodowanych transportem w środowisku miejskim

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(2), s. 69-78
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.012.7394

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Gdańsku (6-7.04.2017 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(2), s. 79-82
Data publikacji online: 14 sierpnia 2017