Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Redaktor naczelny: dr hab. Jan A. Wendt
Sekretarz redakcji: dr Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych (geografii komunikacji, ekonomiki transportu, środowiskowych aspektów funkcjonowania transportu, inżynierii transportu).

Wydawcą czasopisma jest Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego wspólnie z Katedrą Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Efektem spotkań geografów transportu zapoczątkowanych w 1992 r. było powstanie serii wydawniczej pt. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, ukazujących się regularnie w latach 1996-2011.

Nowe władze Komisji wybrane w 2016 r. podjęły działania związane z reaktywacją serii wydawniczej i przekształceniem jej w kwartalnik naukowy.

Za publikację artykułów w czasopiśmie nie pobiera się opłat.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X
Właściciel czasopisma:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(1)

Redaktor naczelny: dr hab. Jan A. Wendt
Sekretarz redakcji: dr Marcin Połom
Opublikowano online: 31 marca 2017

Artykuły

Ilość

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(1),
Data publikacji online: 31 marca 2017

Dostępność ekonomiczna miast wojewódzkich w świetle kosztów dojazdu samochodem osobowym

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(1), s. 7-18
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.001.6730

Analiza rozmieszczenia i funkcjonowania stacji pasażerskich i dworców kolejowych w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(1), s. 19-35
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.002.6731

Udział transportu zbiorowego w poprawie dostępności do usług w Gdyni

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(1), s. 36-49
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.003.6732

Ewolucja i zróżnicowanie systemów wielolotniskowych na świecie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(1), s. 50-61
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.004.6733

Funkcjonowanie regionalnego transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim w latach 2005-2015

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(1), s. 62-77
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.005.6734

Transport kolejowy w obsłudze gmin we wschodniej części pogranicza polsko-czeskiego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(1), s. 78-90
Data publikacji online: 23 czerwca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.006.6735