Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Redaktor naczelny: dr hab. Jan A. Wendt
Sekretarz redakcji: dr Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych (geografii komunikacji, ekonomiki transportu, środowiskowych aspektów funkcjonowania transportu, inżynierii transportu).

Wydawcą czasopisma jest Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego wspólnie z Katedrą Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Efektem spotkań geografów transportu zapoczątkowanych w 1992 r. było powstanie serii wydawniczej pt. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, ukazujących się regularnie w latach 1996-2011.

Nowe władze Komisji wybrane w 2016 r. podjęły działania związane z reaktywacją serii wydawniczej i przekształceniem jej w kwartalnik naukowy.

Za publikację artykułów w czasopiśmie nie pobiera się opłat.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X
Właściciel czasopisma:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(4)

Redaktor naczelny: dr hab. Jan A. Wendt
Sekretarz redakcji: dr Marcin Połom
Opublikowano online: 28 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

WPROWADZENIE

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(4), s. 5-6
Data publikacji online: 28 grudnia 2016

Mobilność miejska jako wyzwanie strategicznego programowania rozwoju lokalnego – przykład Gdańska

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(4), s. 7-18
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.019.6317

Funkcjonowanie polityki transportowej we Florencji – analiza wybranych aspektów (na podstawie kwerendy dokumentów miejskich, wywiadów i badań terenowych)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(4), s. 19-29
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.020.6318

Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego (2007-2013)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(4), s. 30-48
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.021.6319

Transport publiczny a dostępność na obszarach wiejskich Szwajcarii

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(4), s. 49-61
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.022.6320

Dostęp wybranych miast w Polsce do kolei

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(4), s. 62-71
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.023.6321

Samorząd wojewódzki jako organizator kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(4), s. 72-81
Data publikacji online: 28 grudnia 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.024.6322

Recenzja: M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, M. Czubak i M. Pieróg – Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2016, 266 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(4), s. 82-83
Data publikacji online: 28 grudnia 2016