Wpływ infrastruktury transportowej na zmiany dostępności czasowej Poznania z obszaru województwa wielkopolskiego w latach 2010-2016

Radosław Bul

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza zmian dostępności czasowej miasta Poznania z obszaru województwa wielkopolskiego w latach 2010-2016. Dodatkowym celem badawczym jest próba określenia wpływu inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową na dostępność głównego miasta regionu z poziomu województwa. W niniejszej pracy przyjęto następujące hipotezy badawcze:
• dostępność transportowa Poznania w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2010 poprawiła się,
• znaczący wpływ na poprawę dostępności czasowej głównego miasta regionu miały inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową w regionie,
• na skutek prowadzonych inwestycji nastąpiła zmiana w podziale zadań przewozowych w transporcie zbiorowym na części relacji łączących ośrodki powiatowe z Poznaniem.
Zakres czasowy badań obejmuje lata 2010 i 2016. Wybrane dane dotyczące potencjału społecznego i gospodarczego miasta Poznania i regionu pochodzą z roku 2014. Zakres przestrzenny badań obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.

Słowa kluczowe: dostępność transportowa, Metropolia Poznań, Poznań, województwo wielkopolskie
References

Bul R., 2011, Dostępność transportowa [w:] T. Kaczmarek (red.), Pozycja konkurencyjna Poznania i aglomeracji poznańskiej w sieci metropolii europejskich i krajowych, Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań.

Bul R., Kaczmarek T., 2016, Potencjał metropolii Poznań i jej relacje przestrzenne z otoczeniem regionalnym, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36, Poznań.

Chojnicki Z., 1966, Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, Studia KPZK PAN, t.14, Warszawa.

Dalvi M., Martin K., 1976, The measurement of accessibility; some preliminary results, Transportation, 5, 1742.

Gadziński J., 2013, Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji Poznańskiej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.

Hansen W. G., 1959, How Accessibility Shapes Land-use, Journal of the American Institute of Planners, 25, 73-76.

Ingram D. R., 1971, The concept of accessibility; a search for an operational form, Regional Studies 5, 101-107

Kaczmarek T., Kaczmarek U., Bul R., 2011, Analiza relacji funkcjonalnych aglomeracji poznańskiej z otoczeniem regionalnym (w kontekście dyfuzyjno-absorpcyjnego modelu rozwoju), Ekspertyza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Poznań.

Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., 2008, Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym [w:] Saganowski K., Zagrzejewska-Fiedorowicz M., Zuber P. (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, T.II, MRR, Warszawa, 133-334.

Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2010, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK 241, KPZK PAN, Warszawa.

Perdał R., 2010, Spójność terytorialna województwa wielkopolskiego w aspekcie dostępności transportowej. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna – Varia, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Ratajczak W., 1999, Modelowanie sieci transportowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Ratajczak W., 2011, Potencjał a dostępność przestrzenna [w:] Model potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno – ekonomicznych oraz regionalnych, Chojnicki Z., Czyż T., Ratajczak W., Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.

Rosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace Geograficzne nr 233, IGiPZ PAN, Warszawa.

Wendt J., 2000, Dostępność komunikacyjna ośrodków władzy wojewódzkiej [w:] Lijewski T., Kitowski J. (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG Tom VI, Warszawa – Rzeszów, 183-204.