Multimodalne rozwiązania w transporcie zbiorowym na przykładzie linii dowozowych we Wrocławiu

Wojciech Jurkowski,

Mateusz Smolarski

Abstrakt

Multimodalne rozwiązania w transporcie zbiorowym stanowią dużą szansę na zwiększenie jego efektywności. Jest to szczególnie istotne w przypadku największych aglomeracji, gdzie codzienne przemieszczenia z obszarów peryferyjnych do centrum są przyczyną wysokiego poziomu kongestii w ruchu drogowym. Przykładem multimodalnych rozwiązań jest system linii dowozowych do węzła przesiadkowego, skąd pasażerowie mogą kontynuować podróż z wykorzystaniem szybkiego transportu szynowego. Aby system ten sprawnie funkcjonował godziny przyjazdu komunikacji autobusowej muszą być skomunikowane z godzinami odjazdu pociągu i odwrotnie (w przypadku powrotu). Celem artykułu  jest identyfikacja linii dowozowych na obszarze Wrocławia oraz ocena stopnia ich integracji z transportem kolejowym. Pod uwagę zostały wzięte dwie stacje kolejowe (Wrocław Psie Pole, Wrocław Leśnica), które pełnią rolę węzłów przesiadkowych dla mieszkańców peryferyjnych osiedli i stref podmiejskich. Analizie poddane zostaną przede wszystkim czasy oczekiwania na przesiadkę, udział połączeń skomunikowanych w ogólnej ich liczbie oraz proporcje pomiędzy połączeniami autobusowymi linii dowozowych a kolejowymi. Pozwoli to na ocenę potencjału danego węzła w kontekście implementacji tego typu multimodalnych rozwiązań.

Słowa kluczowe: linie dowozowe, multimodalny węzeł przesiadkowy, multimodalność, strefa podmiejska
References

Bartosiewicz B., Wiśniewski S., 2016, Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(2), s. 31-43.

Bul R., 2016, Wpływ infrastruktury transportowej na zmiany dostępności czasowej Poznania z obszaru województwa wielkopolskiego w latach 2010-2016, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(2), s. 16-30.

Chien S., Schonfeld P., 1998, Joint optimization of a rail transit line and its feeder bus system, Journal of Advanced Transportation, 32(3), s. 253-284.

Ciechański A., 2006, Integracja kolei z innymi środkami publicznego transportu pasażerskiego. Doświadczenia polskie a krajów ościennych, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 12, s. 113-135.

Gadziński J., Beim M., 2009, Ewaluacja węzłów przesiadkowych poznańskiego lokalnego transportu publicznego, Transport Miejski i Regionalny, 9, s. 18-24.

Gradkowski K., 2014, Funkcjonalne kształtowanie pętli tramwajowych w dużych aglomeracjach miejskich, Transport Miejski i Regionalny, 2, s. 28-33.

Guzik R., 2016, Transport publiczny a dostępność na obszarach wiejskich Szwajcarii, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(4), s. 49-61.

Iseki H., Taylor B., 2009, Not all transfers are created equal: Towards a framework, Transport Reviews, 29(6), s. 777-800.

Jurkowski W., Smolarski M., 2016, Aktualne trendy w systemach internetowej informacji pasażerskiej, Przegląd Komunikacyjny, 2, s. 5-11.

Klemba S., 2012, Możliwości integracji miejskiego transportu autobusowego miasta Pabianic z transportem szynowym na przykładzie połączenia aglomeracyjnego Łódź–Pabianice, Transport Miejski i Regionalny, 11, s. 27-32.

Kowalczyk K., Rosik P., 2016, Train and Bus Commuting in Polish Metropolitan Areas: Complementary or Separate Services?, AET Papers Repository, Association for European Transport.

Krizek K., El-Geneidy A., 2007, Segmenting p and habits of transit users and non-users, Journal of Public Transportation, 10(3), s. 71-94.

Kruszyna M., 2012, Dworzec kolejowy jako węzeł mobilności, Przegląd Komunikacyjny, 10, s. 34-37.

Kuah G. K., Perl J., 1988, Optimization of feeder bus routes and bus-stop spacing, Journal of Transportation Engineering, 114(3), s. 341-354.

Mazur B., 2004, Zahamowanie procesów integracji taryfowo-biletowej w transporcie pasażerskim Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Transport Miejski i Regionalny, 23, 6, s. 20-26.

Mouwen A., 2015, Drivers of customer satisfaction with public transport services, Transportation Research Part A, Policy and Pratice, 78, s. 1-20.

Petersen T., 2016, Watching the Swiss: A network approach to rural and exurban public transport, Transport Policy, 52, s. 175-185.

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia, 2016.

Rawal T., Devadas V., Numar N., 2014, Integrated multimodal transportation in India, Changing Spectrum of Human Settlements and Planning Education, At Guru Ramdas School of Planning, GNDU, Amritsar, Conference paper.

Rietveld P., Bruinsma F., Van Vuuren D., 2001, Coping with unreliability in public transport chains: A case study for Netherlands, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 35(6), s. 539-559.

Rimmer P. J., 2013, Rikisha to rapid transit: urban public transport systems and policy in Southeast Asia, Elsevier, Pergamon.

Susilo Y., Cats O., 2014, Exploting key determinants of travel satisfaction for multi-modal trips by different traveler gropus, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 67, s.366-380.

Śleszyński P., 2014, Dostępność czasowa i jej zastosowania, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 171-215.

Tyrinopoulos Y., Antoniou C., 2008., Public transit user satisfaction: Variability and policy implication, Transport Policy, 15(4), s. 260-272.

Van Lierop D., Badami M., El-Geneidy A., 2017, What influences satisfaction and loyalty in public transport? A review of the literature, Transport Reviews, 38, s. 52-72.

Vuchic V., 2005, Urban Transit: Operations, Planning and Economics, John Wiley & Sons, Hoboken, New York.

Weinstein A., 2000, Customer satisfaction among transit riders: How customers rank the relativeimportance of various service attributes, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1735, s. 123-132.

Strony internetowe:

Rozkład jazdy PKP: https://portalpasazera.pl [14.06.2017].

Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej MPK Wrocław: http://www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy [15.06.2017].