Reaktywacja połączenia kolejowego Szczecin – Police w ramach realizacji koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Arkadiusz Drewnowski,

Krzysztof Małachowski

Abstrakt

Streszczenie: Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości efektywnej realizacji koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM), przede wszystkim w odniesieniu do reaktywacji połączenia kolejowego Szczecin– Police. To połączenie, jako jedyne w otoczeniu Szczecina, nie jest obecnie czynne. Wskazano główne warunki, jakie muszą zostać  spełnione, aby połączenie to było efektywne i przyniosło pożądane rezultaty w postaci przejęcia części pasażerów przez transport kolejowy w tej relacji. Otrzymane wyniki wskazują, że reaktywacja połączenia kolejowego Police–Szczecin ma duże szanse na stworzenie konkurencyjnej oferty do obecnie funkcjonujących połączeń. Konieczne jest jednak  spełnienie określonych warunków odnośnie do czasu jazdy, częstotliwości kursów, cen biletów i umiejscowienia przystanków na trasie.

Abstract: The aim of the article is to analyze the possibilities of eff ective implementation of the Szczecin Metropolitan Railway (SKM) concept, primarily in relation to the reactivation of the Szczecin - Police railway connection. This connection, as the only one, is currently not open. The main conditions that must be met in order to make this connection eff ective and bring  the desired eff ects in the form of taking over passengers by rail transport were indicated. The results obtained indicate that the reactivation of the Police - Szczecin rail connection has a good chance of creating a competitive off er to those currently in operation. However, it is necessary to meet certain conditions regarding driving time,  frequency of courses, ticket prices and the location of stops on the route.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport publiczny, Szczecińska Kolej Metropolitalna
References

Koźlak A., 2013, Kolej aglomeracyjna jako podstawa systemu komunikacyjnego obszarów metropolitalnych w Polsce [w:] M. Michałowska (red.), Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach, s. 172-185.

Krajowy program kolejowy do 2023 roku, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa. Kraśnicki A., 2017, Warte ponad 450 mln zł przetargi na modernizację linii kolei metropolitalnej ogłoszone, Gazeta Wyborcza Szczecin, http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,87120,22029206,warte-ponad-450-mln-zl-przetargi-na-modernizacje-linii-dla-kolei.html [14.11.2017 r.]

Małachowski K., 2012, Założenia rozwoju transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, Problemy Transportu i Logistyki, 16, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 713, s. 125-136.

Molewicz M., Jastrzębski J., 2011, Koncepcja Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Szczecin.

Pietrzak K., 2012, Analiza możliwości uruchomienia szczecińskiej kolei metropolitalnej, Transport miejski i regionalny, 8, s. 26-29.

Po szynach przez historię: Linia kolejowa do Polic i Trzebieży, 017, Szczecin Nasze Miasto, http://szczecin.naszemiasto. pl/artykul/po-szynach-przez-historie-linia-kolejowa-do-polic-i,2796384,art,t,id,tm.html [12.10.2018 r.]

Polregio – Przewozy Regionalne Sp. z o.o., https://polregio.pl/ [30.06.2018 r.]

SKM Szczecin, http://skm.szczecin.pl/ [30.06.2018 r.]

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, 2010, Uchwała nr XLII/482/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 2016, Uchwała nr 3/I/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z dnia 18 stycznia 2016 r.

Studium wykonalności „Szczecińska Kolej Metropolitalna”, 2014, Umowa nr 10/67/MOF2/SSOM/2014 na wykonanie opracowania „Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integracje systemu transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, TRAKO Wierzbicki i wspólnicy s.j., Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie, DS CONSULTING Sp. z o.o.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, http://www.zditm.szczecin.pl/ [30.06.2018 r.]