Procedura recenzowania

Nadesłane do pisma „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” artykuły są zrecenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzenci oraz Autorzy publikacji nie znają swoich tożsamości co spełnia kryteria „double blind review process”. Recenzent i autor nie mogą pochodzić z tego samego ośrodka akademickiego. Artykuł jest publikowany po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, na wniosek autora artykułu – redakcja dopuszcza możliwość powołania trzeciego recenzenta, którego opinia jest rozstrzygająca.

Redakcja czasopisma informuje, że działania związane z nierzetelnością naukową, tj.: „ghostwriting” i „guest autorship” będą demaskowane i dokumentowane. Ponadto instytucje zatrudniające nierzetelnych Autorów zostaną powiadomione o zaistniałej sytuacji.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek o charakterze technicznym bez uzgadniania ich z Autorami opracowania, chyba że autor artykułu wyraźnie zaznaczy że należy z nim konsultować wszelkie ingerencje. Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu podejmuje Redaktor naukowy.

Formularz recenzencki