Misja i cele

Czasopismo Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG wydawane jest przez Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego od 1994 r. W latach 1994-2011 wydanych zostało 18 tomów serii. W 2015 r. zdecydowano o reaktywacji periodyku i przekształceniu go w kwartalnik naukowy z referencyjną wersją elektroniczną. Począwszy od 2016 r. współwydawcą czasopisma jest Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Tematyka czasopisma związana jest z aktualnymi tematami badawczymi podejmowanymi przez członków i sympatyków Komisji. Do głównych zagadnień zaliczyć należy:

1.     nowe koncepcje badawcze w geografii komunikacji,

2.     przekształcenia przestrzenne sieci transportowych i łączności

3.     innowacje i postęp w transporcie i łączności,

4.     wyzwania zrównoważonego rozwoju,

5.     zarządzanie systemami transportowymi i łącznością,

6.     efektywność energetyczna i bezpieczeństwo w transporcie,

7.     perspektywy badawcze geografii komunikacji.