Instrukcje dla autorów

Artykuły naukowe zgłaszane do publikacji w czasopiśmie powinny być przekazywane drogą elektroniczną na adres redakcji czasopisma (komunikacjaptg@ug.edu.pl) z informacją w tytule e-maila: "artykuł do Prac Komisji Geografii Komunikacji". W ciągu 2 tygodni od przesłania artykułu jego autor powinien otrzymać informacje na temat przyjęcia artykułu do recenzowania lub o odrzuceniu. Po otrzymaniu uwag od recenzentów autor ma 1 miesiąc na ustosunkowanie się do otrzymanych informacji.

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi opracowanymi przez redakcję. Informacje na ten temat są podane w załączniku. Artykuł powinien zawierać abstrakt i słowa kluczowe. Tekst powinien być przygotowany czcionką Times New Roman 12 z odstępem 1,5 wiersza. Objętość tekstu (razem z grafikami powinna zawierać się w przedziale 10-20 stron).

Jeżeli autor sobie tego zażyczy, to na końcu artykułu może zostać podana informacja na temat źródła finansowania badań, które przyczyniły się do powstania publikacji. Także na końcu artykułu Autor może umieścić ewentualne podziękowania.