Życie i heroizm ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie

Jan Nowak

Abstrakt
Ks. Władysław Bukowiński żył w latach 1904-1974. Dobrowolnie poświęcił się zesłańcom – katolikom w Karagandzie. Studia prawnicze i teologiczne odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako kapłan pracował w diecezji krakowskiej i w Łucku. Za wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie spędził ponad 13 lat w więzieniach i obozach pracy Związku Radzieckiego. Po uwolnieniu służył przez 20 lat zesłańcom w Kazachstanie. Heroizm życia ks. Bukowińskiego ma swe źródło w decyzji pozostania na stałe wśród zesłańców w K azachstanie, z pełną świadomością wszelkich konsekwencji tej decyzji. Wierność Bogu i człowiekowi oparł na heroicznych, ludzkich i ewangelicznych, wartościach i cnotach. Podstawą człowieczeństwa były dla niego cnoty kardynalne, na których budują wiara, nadzieja i miłość. Wierzył, że Bóg go potrzebuje wśród zesłańców i ufał Bogu mimo okrucieństwa ludzi, poniżających jego godność i bliźnich. Miłość Boga sprawiła, że ją zachował i nie dał się zatruć nienawiścią. Ks. Bukowiński to człowiek, dla którego pokora, ubóstwo, posłuszeństwo i czystość są dobrą nowiną o tym, jaką wartość ma prawda dla tego, kto nią żyje. Nie ulega wątpliwości, że dla ks. Władysława, który je wypełniał w stopniu heroicznym, były drogą do świętości. Dlatego 11 września 2016 został beatyfikowany w Karagandzie.
 
 
The Life and Heroism of Father Władysław Bukowiński in Kazakhstan
SUMMARY
Father Władysław Bukowiński (1904-1974) voluntarily devoted himself to the exiles – Catholics in Karaganda. He studied law and theology at the Jagiellonian University in Krakow. As a priest he worked in the diocese of Kraków and Lutsk. He spent o er 13 years in prisons and labor camps of the Soviet Union due to his allegiance to God, the Church and his fatherland,. After being released, he served the exiles in Kazakhstan for 20 years. Bukowiński’s heroism of life has its source in the decision to remain among the exiles in Kazakhstan, despite his full awareness of all the consequences of this decision. He based his fidelity to God and man on the heroic human and evangelical values and virtues. For him, the cardinal virtues on which faith, hope and love are built were the basis of humanity. He believed that his presence among the exiles is God’s will and he trusted Him despite the cruelty of people who humiliated his and his fellow men’s dignity. God’s love was the cause that he kept it and did not let it be poisoned by hatred. Bukowiński is a man for whom humility, poverty, obedience and purity are the good news about the value of truth for those who live according to that truth. There is no doubt that they were the way to holiness for Fr. Władysław, who fulfilled them in a heroic degree. On the 11 September 2016, he was beatified in Karaganda.
Słowa kluczowe: Heroizm, zesłaniec, cnoty, prawda, zaufanie, Heroism, exile, virtues, truth, trust
References
Bukowiński W., Listy, Kraków, Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2007.
Bukowiński W., Wybór wspomnień i informacji dla moich przyjaciół, Kraków, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2007.
Bukowiński W., Historia nauczycielką życia, Kraków, Wydawnictwo TEZA WNT, 2007.
Nowak J., Świadek. Życie i działalność ks. Władysława Bukowińskiego, apostoła Kazachstanu, Kraków, Wydawnictwo UNUM, 2009.
Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński (1904-1974). Materiały z sympozjum zorganizowanego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 23 czerwca 2007 roku w pierwszą rocznicę rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego, red. J. Nowak, Kraków, Wydawnictwo UNUM, 2007.