Polska Myśl Pedagogiczna

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz1
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska

Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” jest pismem badaczy zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej. Jego przesłaniem jest głębsza jej eksploracja i włączanie w dyskurs krajowy i europejski.

Inicjatywa ta opiera się na kanwie przekonania, że rodzima myśl pedagogiczna nie znajdowała - najczęściej wskutek sytuacji dziejowej - sprzyjających warunków zaistnienia w aplikacjach do praktyki pedagogicznej, ani w dyskursie krajowym i międzynarodowym. Spora część tej myśli jawiła się w różnych okresach dziejów Polski jako niepożądana. Wielość czynników powodowała, że nie dostrzegano jej nowatorstwa, atrakcyjności – czasami bieg dziejów spychał ją na swój margines, czasem czyniliśmy to my sami poprzez przyjmowanie sugerowanych kompleksów narodowych, stereotypów, obcych wzorców. Skutkiem tego:

  • brak jest studiów nad jej istotą, rangą, aktualnością;
  • nie posiadamy wyczerpujących opracowań jej historii i eksploracji dokonań współczesności;
  • nie posiadamy (lub obejmują one zbyt wąski jej zakres) prac porządkujących jej dokonania;
  • wiele jej wartościowych obszarów zostało zapomnianych, a ich rodzima oryginalność nie została wystarczająco wyeksponowana i spożytkowana;
  • wszystko powyższe powoduje, że współcześnie posiadamy słabą samoświadomość dokonywanych wyborów intelektualnych (ich źródeł i inspiracji), wyborów myśli, z którą wchodzimy w dyskurs i wybieranych kierunków jej rozwijania.

Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” powołany jest w celu sukcesywnego pokonywania tych problemów.

Wprowadzenie do pierwszego numeru rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna”
(Janina Kostkiewicz) - plik PDF

 

ISSN 2450-4572
e-ISSN 2450-4564
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz1
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Opublikowano online: 2016

Nurty - kierunki - subdyscypliny

Sortuj według

Recepcja i aplikacje pedagogiki oraz psychologii krytycznej

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 19-49
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.001.6679

Humanistyczna pedagogika społeczna jako pogranicze i obszar wspólny z katolicką nauką społeczną: szkic zagadnienia

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 52-81
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.002.6680

Wokół początków pedagogiki: w trosce o powrót do "Pedagogiki Sokratejskiej"

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 83-99
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.003.6681

Realizm filozoficzny szkoły lubelskiej jako podstawa pedagogiki

Antropologiczno-metafizyczne podstawy adekwatnej teorii wychowania w ujęciu twórców Filozoficznej Szkoły Lubelskiej

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 103-115
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.004.6682

Po co pedagogom metafizyka realistyczna?

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 117-124
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.005.6683

Czym jest realizm w pedagogii osoby?

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 125-134
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.006.6684

Realizm metafizyczny jako inspiracja myśli pedagogicznej: o refleksji antropologiczno-pedagogicznej Stefana Swieżawskiego i jej znaczeniu dla teorii wychowania oraz analiz metapedagogicznych

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 135-174
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.007.6685

Założenia realizmu ontologicznego i aksjologicznego w koncepcji wychowania Jacka Woronieckiego

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 175-187
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.008.6686

Wątki realizmu klasycznego w "Pedagogii polskiej" Władysława Seredyńskiego czytane w perspektywie "Rozważań o wychowaniu" o. Mieczysława Alberta Krąpca

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 189-197
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.009.6687

Znamiona realizmu w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego oraz w podstawach procesu jej zmian adaptacyjnych i zachowania tożsamości

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 199-214
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.010.6688

Realizm filozoficzny Polskiej Szkoły Filozofii Klasycznej jako podstawa modelu wychowania otwartego na religię

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 215-229
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.011.6689

Wstyd a rozwój moralny: o antropologicznych fundamentach neotomistycznej teorii wychowania moralnego

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 231-244
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.012.6690

Realizm doświadczenia etycznego u podstaw adekwatnych koncepcji wychowania moralnego: refleksja w świetle personalizmu etycznego Karola Wojtyły i jego uczniów

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 245-269
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.013.6691

Personalizm w pedagogice

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 271-281
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.014.6692

Personalizm chrześcijański podstawą życiowego sukcesu

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 283-293
Data publikacji online: 16 grudnia 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.015.6693

Wychowanie moralne: kształcenie charakteru dziecka (ujęcie realistyczne)

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 295-310
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.016.6694

Implikacje pedagogiczne realizmu filozoficznego Szkoły Lubelskiej

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 312-321
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.017.6695

Zagadnienia różne

Filozofia doświadczenia osobistego Stefana Pawlickiego a pedagogika ogólna

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 325-337
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.018.6696

Pracownicy Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa w biografiach edukacyjnych zachowujących pamięć o ludziach, instytucji i historii Polski

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 339-344
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.019.6697

Jakiej filozofii pedagodzy potrzebują? O początkach pedagogiki uniwersyteckiej w Krakowie

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 345-358
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.020.6698

O kształceniu studentów niepełnosprawnych w uniwersytecie

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 359-378
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.021.6699

Opinie profesorów tytularnych uczelni krakowskich o kształceniu młodej kadry naukowej jako wyraz współczesnej myśli pedagogicznej środowiska akademickiego

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 379-390
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.022.6700

W trosce o dziecko: kształtowanie się form opieki od średniowiecznych szpitali do domów pomocy społecznej

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 391-409
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.023.6701

Promocja statusu rodziny i kobiety w pedagogicznych poglądach Aleksandra Wóycickiego

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 411-425
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.024.6702

Archiwum

Diagnoza i postulaty zmian w szkolnictwie wyższym na podstawie wybranych fragmentów wypowiedzi uczestników II Zjazdu Naukowego 1927 roku (wybór i opracowanie Dorota Pauluk)

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 427-439
Data publikacji online: 2016

Jak szerzyć wiedzę o państwie i poczucie obywatelskie (Wybór i opracowanie Dominika Jagielska)

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 441-447
Data publikacji online: 2016

Recenzje i sprawozdania

Recenzje i omówienia

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 448-460
Data publikacji online: 16 grudnia 2016

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.