Polska Myśl Pedagogiczna

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska

Po II wojnie światowej nauce polskiej narzucono szereg ograniczeń ideologicznych wynikających z polityki przyjętej przez komunistyczny reżim. Objawiały się one między innymi cenzurą nałożoną w latach 1945–1989 na wszystkie publikowane teksty, także naukowe, czy prześladowaniem badaczy nie nawiązujących do komunistycznej ideologii. Szczególnie dotkliwie odczuła to polska humanistyka, w tym myśl pedagogiczna, co skutkowało niemożnością rozwijania większości jej kierunków obecnych przed II wojną światową.

W związku z tym misją rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna” jest nadrobienie strat powstałych w wyniku tych trudnych dziejów poprzez pokazywanie bogactwa teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych wraz zpluralizmem ich źródeł filozoficznych, światopoglądowych, ideowych i innych.

Po roku 1989 w krajach postkomunistycznych podejmowane są próby nadrabiania poniesionych strat w tym zakresie, lecz polskiej myśli pedagogicznej nadal dotyczą takie problemy, jak:

- pozostawanie wielu cennych prac wciąż jeszcze nie odkrytych, nie wznawianie ich, a nawet pozostawanie w maszynopisach;

- brak studiów (badań) nad jej istotą, rangą, aktualnością;

- brak wyczerpujących opracowań jej historii lub zbyt wąski ich zakres;

- niewyeksponowanie i niespożytkowanie oryginalności wielu dzieł polskich pedagogów w krajowym i międzynarodowym dyskursie naukowym.

Wobec tych problemów celem rocznika jest niesienie wsparcia dla ich rozwiązania poprzez publikowanie prac:

  • wydobywających i pokazujących bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych orazich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego;
  • opartych na analitycznych badaniach różnorodności wątków pedagogicznego myślenia, włączających je wotwarty dyskurs międzynarodowy;
  • podejmujących pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponujących jej oryginalność oraz konfrontujących ją ze światowym dorobkiem;
  • dążących – poprzez anglojęzyczny zapis – do włączanie polskich osiągnięć w dyskurs globalny.

Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” jest pismem badaczy zainteresowanych zarówno przeszłością, jak i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej.

ISSN 2450-4572
e-ISSN 2450-4564
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Opublikowano online: 28 maja 2018

Współczesne problemy polskiej myśli pedagogicznej

Sortuj według

Przywrócić pamięć harcerskiej myśli pedagogicznej

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 19-29
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.001.8640

Kształcenie ogólne – wizja pedagogiczna czy utopia? W sprawie translokacji teorii kształcenia ogólnego w powojennym dyskursie pedagogicznym w Polsce

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 31 –58
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.002.8641

Spór o koncepcję społeczeństwa i wartość jednostki jako kontekst i wyzwanie dla polskiej myśli pedagogicznej

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 59–90
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.003.8642

(Neo)tomistyczne inspiracje polskiej myśli pedagogicznej

Beauty, art and elements of aesthetic education in the Polish writings of the Neo-Thomists of the interwar period

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 93 –112
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.004.8643

Czynniki narodowy i państwowy w rozwoju moralnym człowieka a problem patriotyzmu. Refleksja w oparciu o myśl pedagogiczną Jacka Woronieckiego OP (1878–1949) – konteksty współczesne

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 113–130
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.005.8644

Eugenics and the Woman Question in the Works of Selected Polish Catholic Humanists in the Period 1918–1939

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 131–149
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.006.8645

Doskonałość jako kategoria pedagogiczna. Poszukiwania w obszarze pism polskich neotomistów

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 151–161
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.007.8646

Polskie koncepcje pedagogiczne

Pedagogia Jana W. Góry OP jako przykład programu wychowania zorientowanego na integralny rozwój osoby

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 165–180
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.008.8647

Zarys myśli społeczno-pedagogiczna Tadeusza Łopuszańskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 181–190
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.009.8648

Przemiany kultury narodowej w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 191–208
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.010.8649

Mądrość wychowawcza Elżbiety Czackiej FSK ujawniona w stosunku do ludzi niewidomych i słabowidzących

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 209–221
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.011.8650

Pedagogika zaangażowania. Teoria i praktyka wychowania w ujęciu Janusza Tarnowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 223–237
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.012.8651

The Origin of Humanistic Resocialisation Pedagogy in the Thought of Stanislaw Jedlewski: The Case of the State Department of Education and Science in Krzeszowice

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 239–253
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.013.8652

Fenomenologicko- personalistická filozofia výchovy Edity Steinovej a jej úvahy o výchove ženy

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 255–273
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.014.8653

Z historii polskiej myśli pedagogicznej

Pedagogika i pedagodzy z marginesu wobec głównego nurtu pedagogiki socjalistycznej 

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 277–295
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.015.8654

Idea wychowania nowego człowieka (homo sovieticus) i jej odzwierciedlenie w założeniach programowych Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 297–321
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.015.8654

Edukacja kobiet wiejskich w Prusach Zachodnich w poglądach Anastazji z Czarlińskich Pospieszyłowej (1801–1878)

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 323–342
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.017.8656

Po wojnie. Pedagogiczne ideały w wybranych artykułach z lat 1945–1949

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 343–358
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.017.8656

Aksjologia wychowania chrześcijańskiego do miłości – małżeństwa – rodziny w kaznodziejstwie i pedagogii ks. Juliana Michalca (1922–1988)

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 359–390
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.018.8657

Archiwum

Kobieta – obywatelka (wybór i oprac. Dominika Jagielska)

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 393–399
Data publikacji online: 28 maja 2018

Ze wspomnień pedagogów i ich wychowanków: Bogusław Homicki. Pedagogika Kazimierza Lisieckiego ,,Dziadka” podstawą pracy wychowawczej w placówkach jego imienia 

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 401–408
Data publikacji online: 28 maja 2018

Recenzje i sprawozdania

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 411-417
Data publikacji online: 28 maja 2018

REDAKCJA POLECA (przygotowała: Janina Kostkiewicz)

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 418-421
Data publikacji online: 28 maja 2018

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.