Zasady katolickiego wychowania młodzieży w ujęciu papieża Piusa XI i o. Mariana Morawskiego SJ: studium nad ideami tradycyjnego katolickiego porządku społecznego

Marcin Karas

Abstrakt

The article discusses the views of Pope Pius XI on the principles of Catholic education, and then compares these ideas with reflection of polish jesuit father Marian Morawski SJ. These considerations is based on traditional, ante-conciliar doctrine about the country and its relations with the Church. The analysis was conducted on the selected source texts and shows the long duration of the traditional doctrine of the Church in modern times. The research was carried out with methodology of history of ideas. Pius XI and Rev. Marian Morawski defended the doctrine of the Church and given criticism of attacks on Christianity, featured with revolutionary and socialist ideas.

Streszczenie

W artykule omówione zostały poglądy papieża Piusa XI w kwestii zasad katolickiego wychowania i edukacji, a następnie ujęcia te zostały porównane z refleksją polskiego jezuity o. Mariana Morawskiego. U podstaw tych rozważań leży tradycyjna, przedsoborowa nauka o państwie i jego relacjach z Kościołem. Analiza została przeprowadzona w oparciu o wybrane teksty źródłowe i ukazuje długie trwanie tradycyjnej doktryny Kościoła w czasach nowożytnych. Badania były przeprowadzone z perspektywy historii idei. Pius XI i o. Morawski bronili doktryny Kościoła i poddawali krytyce ataki na chrześcijaństwo, biorące się z idei rewolucyjnych i socjalistycznych.

Słowa kluczowe: Pius XI, o. Marian Morawski, wychowanie katolickie, teologia przedsoborowa, katolicka nauka społeczna
References

Chełmiński Z., (red.), Podręczna Encyklopedia Kościelna, t. 27–28, Warszawa 1912.

Encyklika papieża Piusa XI «Divini illius Magistri». O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży,31 grudnia 1929r., Warszawa 1999.

Karas M., Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele rzymskokatolickim w XIX i XX wieku, Sandomierz 2008.

Kijewska A., Święty Augustyn, Warszawa 2007.

Kozerska E., Państwo i społeczeństwo w poglądach Piusa XI, Wrocław 2005.

Kucharczyk G., Kielnią i cyrklem. Laicyzacja Francji w latach 1870–1914, Warszawa 2006.

Morawski M., Szkoła między rodziną, państwem a Kościołem, w: tegoż, Podstawy etyki i prawa, wyd. 3, Kraków 1908.

Morawski M., Wieczory nad Lemanem, wyd. 7, Kraków 1923.

Noort G. van, Tractatus de Ecclesia Christi, wyd. 5, Hilversum 1932.

Pajewski J., Historia powszechna 1871–1918, wyd. 6, Warszawa 1996.

Papież Pius XI,Divini illius Magistri, Acta Apostolicae Sedis, t. 22(1930), s. 55-86

Pesch Ch., Praelectiones dogmaticae, t. I, wyd. 3, Freiburg im Breisgau 1903, nr 520.

Poulpiquet A. de, Tylko Kościół. Apologetyka, tłum. J. Zoppa, Sandomierz 2015.

Pylak B., Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa. Projekt konstytucji dogmatycznej na Soborze Watykańskim, Lublin 1959.

Quellen zur Geschichte des Papsttums und des Römischen Katholizismus, wyd. 4, Tübingen 1924, nr 600 (konkordat z Republiką Ekwadoru).

Vaussard M, Koniec władzy świeckiej papieży, tłum. R. Szadaj, Warszawa 1967.

Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 1983.

Żywczyński M., Włochy nowożytne, Warszawa 1971.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.