Implikacje pedagogiczne realizmu filozoficznego Szkoły Lubelskiej

Anna Małdrzykowska SAC

Abstrakt

This article focuses on the pedagogical implications of the Lublin School's philosophical realism. The author examines the mediation of pedagogical issues in realism, and points out the language that realism can lend to pedagogy and thereby help to give a definition to such notions as upbringing, educator and student. Thus the realism of the Lublin School is presented as a rich source of pedagogical inspiration that is worth exploring.

Streszczenie

Treść wystąpienia koncentruje się wokół tematu implikacji pedagogicznych realizmu filozoficznego szkoły lubelskiej. Autorka, podejmując kwerendę co do zapośredniczenia kwestii pedagogicznych w realizmie, wskazała na język, którego realizm może użyczyć pedagogice, a także zdefiniowała, czym jest proces wychowania oraz kim jest wychowawca i wychowanek. Tym samym realizm filozoficzny szkoły lubelskiej został ukazany jako bogate i godne eksploracji źródło inspiracji pedagogicznych.

Słowa kluczowe: realizm, szkoła lubelska, pedagogika, implikacje, proces wychowania, osoba, wychowawca, wychowanek, język

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.