Temporalna zmienność życia wartościowego a uniwersalizm wartości w świetle filozofii i pedagogiki realistycznej

Janina Kostkiewicz

Abstrakt

Temporal Variability of the Valuable Life and the Universalism of Values in the Eyes of Realistic Philosophy and Pedagogy

This article is a reflection whose starting point is the thesis that the main triad of values in the temporal dimension of a person’s life appears in an aspect way and needs to be updated within the subject’s existence. With this assumption, the question is posed: whether the universalism of supreme values was violated and whether life loses something of its validity? These reflections provide a positive solution to this problem, however, by adopting the perspective of philosophical realism.

Słowa kluczowe: temporality, change, values, valued life, universalism, classical triad of values, educational values
References

Bielawski, Zygmunt. Pedagogika religijno-moralna (Katechetyka). Lwów: Nakładem Towarzystwa „Biblioteka Religijna”, 1934.

Boużyk, M. Maria. „Realizm filozoficzny Polskiej Szkoły Filozofii Klasycznej jako podstawa modelu wychowania otwartego na religię”. Polska Myśl Pedagogiczna 2 (2016): 215–230.

Granat, Wincenty. „Zasady pedagogii katolickiej w świetle dogmatu odkupienia grzechu pierworodnego”, Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 28, 1–2 (1939): 26–53.

Horowski, Jarosław. Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

Kiereś, Henryk. „Wartości teoria”. W: Powszechna encyklopedia filozofii,t. 9, Andrzej Maryniarczyk (red. nacz.), Lublin: PTTA, 2008.

Kostkiewicz, Janina. „Aksjologiczne orientacje w pedagogice katolickiej 20-lecia międzywojennego”. W: tejże i innych, Szkice z pedagogiki 20-lecia międzywojennego / Sketches of pedagogy from the interwar period, 15–35. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015.

Kostkiewicz, Janina. Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.

Kostkiewicz, Janina. „Krytyka warstwy wychowawczej totalitaryzmu komunistycznego lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku w pismach Antoniego Szymańskiego”.W:W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. Ryszard Skrzyniarz, Małgorzata Łobacz, Barbara Borowska, 439–455. Lublin: Wydawnictwo „Episteme”, 2015.

Kunowski Stefan. Wartości w procesie wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003.

Mazierski, Stanisław, Stanisław Zięba, „Czas w filozofii”. W: Powszechna encyklopedia filozofii,t. 2, Andrzej Maryniarczyk (red. nacz.), Lublin: PTTA, 2001.

Olbrycht, Katarzyna. Prawda, dobro, piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.

Rembierz, Marek. „Realizm metafizyczny jako inspiracja myśli pedagogicznej. O refleksji antropologiczno-metafizycznej Stefana Swieżawskiego i jej znaczeniu dla teorii wychowania oraz analiz metapedagogicznych”. Polska Myśl Pedagogiczna 2 (2016): 135–174.

Ruciński, Stanisław. Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1988.

Ryk, Andrzej. „Wątki realizmu klasycznego w »Pedagogii polskiej« Władysława Seredyńskiego czytane w perspektywie »Rozważań o wychowaniu« o. Mieczysława Alberta Krąpca”. Polska Myśl Pedagogiczna 2 (2016): 189–197.

Sawicki, Franciszek. „Założenia filozoficzne katolickiej myśli społecznej”. W: Katolicka myśl społeczna. Pamiętnik III Studium Katolickiego w Warszawie 5–10 IX 37, seria „Studia Katolickie”, t. 4, Stanisław Bross (red.). Poznań: NIAK, 1938.

Woroniecki, Jacek. Katolicka etyka wychowawcza, t. 1. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1986.

Woroniecki, Jacek. Katolickość tomizmu. Lublin: Uniwersytet Lubelski, 1924.

Woroniecki, Jacek. „Sensus catholicus”, Prąd 12, cz. I, 1 (1924): 7–11; cz. II, 2–3: 55–59.

Wóycicki, Aleksander. „Rola wychowania w naprawie niesprawiedliwości społecznej”. W: Katolicka myśl wychowawcza. Pamiętnik II Studium Katolickiego w Wilnie w dn. 28 VIII–1 IX 1936 r., seria „Studia Katolickie”, t. 2, Stanisław Bross (red.). Poznań: NIAK, 1937.

Zięba, Stanisław. „Czas”. W: Powszechna encyklopedia filozofii,t. 2, Andrzej Maryniarczyk (red. nacz.). Lublin: PTTA, 2001.

Żulińska, Barbara CR. Ku zmartwychwstaniu. Zagadnienia pedagogiczne. Trenton–New York: Wydawnictwo Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 1950.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.