Zmiana myślenia o procesie resocjalizacji i osobach niedostosowanych społecznie w świetle zmian paradygmatów w polskiej myśli resocjalizacyjnej. Nurt „nowej resocjalizacji”

Małgorzata Michel

Abstrakt

Changing of Thinking about Resocialization Process and to Social Awkwardness People in the Context of Paradigm Changing in Polish Resocialization Idea. „New Resocialization” Current

The purpose of this article is presentation about changing of thinking about resocialization process and to social awkwardness people in the context of paradigm changing in polish resocialization idea. Author presents two currents in the resocialization area: traditional resocialization and „new resocialization” current. The consequences in this situation is methodical changes in general line with adjusted people. It is why question: „how to resocialize?” is actual too.

Słowa kluczowe: resocialization process, adjusted people, paradigm, „new resocialization” current, polish resocialization idea
References

Alternatywy myślenia o edukacji,red. Zbigniew Kwieciński. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000.

Ambrozik, Wiesław. „O konieczności udziału społeczeństwa w procesie resocjalizacji przestępców”. W: Problemy współczesnej resocjalizacji, red. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak.Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium, 2010.

Ambrozik, Wiesław. Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań.Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015.

Derrida, Jacques. Pismo i różnica, tłum. Krzysztof Kłosiński. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2004.

Foucault, Michel. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia,tłum. Tadeusz Komendant. Warszawa: Wydawnictwo Alatheia, 1993.

Grzegorzewska, Maria. Pedagogika specjalna.Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, 1964.

Konopczyński, Marek. Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej.Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium, 2013.

Konopczyński, Marek. Metody twórczej resocjalizacji.Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium oraz Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Konopczyński, Marek. Pedagogika resocjalizacyjna w stronę działań kreujących.Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014.

Krause, Amadeusz. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej.Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010.

Kuhn, Thomas S. Struktura rewolucji naukowych, tłum. Helena Ostromęcka.Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2001.

Kwieciński, Zbigniew. „Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego”. W: tegoż, Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań–Olsztyn: Wydawnictwo Edytor, 2000.

Paulston, Rolland G. „Pedagogika porównawcza jako pole nakreślenia konceptualnych map teorii i paradygmatów”. W:Alternatywy myślenia o edukacji,red. Z. Kwieciński. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000.

Pytanie – dialog – wychowanie, red. Joanna Rutkowiak.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Riessman, Frank, David Carroll. Nowa definicja samopomocy. Polityka i praktyka, tłum. Helena Grzegołowska-Klarkowska.Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.

Rubacha, Krzysztof. „Budowanie teorii pedagogicznych”. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2003.

Rutkowiak, Joanna. „Wielość paradygmatów dydaktyki a wspólny mianownik realności życia. Ku pytaniom o przekłady międzyparadygmatyczne”. W: Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. Lucyna Hurło, Dorota Klus-Stańska, Majka Łojko.Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

Sięgień, Anna. „Paradygmat”. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, red. T. Pilch. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2005.

Szkudlarek, Tomasz. „Obiektywizm i subiektywizm pedagogiczny a całościowe myślenie o wychowaniu”. W: Pytanie – dialog – wychowanie, red. J. Rutkowiak.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Śliwerski, Bogusław. Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania.Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

Witkowski, Lech. Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty dla nowoczesnych nauczycieli,t. 2. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.

Witkowski, Lech. Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice,t. 3. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.