Edukacja włączająca w Polsce

Agata Bogumiła Jardzioch

Abstrakt

Education Including in Poland

The inclusive education in Poland has its origins in 2006, when Poland became a member of the European Agency for Special Needs and Inclusion Education. Although earlier studies on the inclusion of pupils with disabilities in primary schools have not been found in the literature, only since 2006 have there been an increase in interest in inclusion. Inclusive education is based on the social understanding of the needs of people with disabilities who have the right to use on equal terms with universal education such as those with disabilities. Representatives of the inclusion trend also point to the plane of personalistic pedagogy. This trend is also based on John Dewey’s concept or Janusz Korczak’s. Activities for inclusive education are undertaken by more and more educators, not only theorists but also practitioners. They see in the inclusion a chance for a good start to life not only children with disabilities, but all pupils.

Słowa kluczowe: inclusive education, inclusion, disability, special educational needs
References

Apanel, Danuta. Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnościąw Polsce w latach1989–2014.Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016.

Czyż, Anna. „Idea edukacji włączającej w opinii pedagogów”. W: Segregacja, integracja, inkluzja, red. Bożena Grochmal-Bach, Anna Czyż, Anna Skoczek, 35–55. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2013.

Dziewiecki, Marek. Osoba i wychowanie: pedagogika personalistyczna w praktyce.Kraków: Wydawnictwo Rubikon, 2003.

Firkowska-Mankiewicz, Anna. Edukacja włączająca zadaniem na dziśpolskiej szkoły. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.

Gajdzica, Zenon. „Opinie nauczycieli szkół ogólnodostępnych na temat edukacji włączającej uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym w kontekście toczącej się reformy kształcenia specjalnego”. W: Uczeńz niepełnosprawnościąw szkole ogólnodostępnej, red. Zenon Gajdzica, 56–79. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, 2011.

Grabowska, Anna, Agata Janiszewska. „Dlaczego edukacja włączająca?”. W: Dziecko z niepełnosprawnościąw przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – wyzwania dla JST, red. Anna Grabowska, 9–12. Warszawa: Wydawnictwo ORE, 2015.

GUS. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2015.

Jak promowaćjakośćw edukacji włączającej, oprac. Liliana Zaremba. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji 2016, http://www.ore.edu.pl (dostęp: 20.07.2016).

Kruk-Lasocka, Joanna. Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012.

Kujawiński, Jerzy. Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010.

Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, Dz.U. 2010, nr 228, poz. 1490

Rozporządzenie MEN z dn. 24 lipca 2015 roku w sprawie organizowania warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U., poz. 1113.

Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U., poz. 532.

Szumski, Grzegorz. „Teoretyczne implikacje koncepcji edukacji włączającej”. W: Uczeńz niepełnosprawnościąw szkole ogólnodostępnej, red. Zenon Gajdzica, 13–23. Sosnowiec: Wydawnictwo Humanitas, 2011.

Szumski, Grzegorz, Anna Firkowska-Mankiewicz. Wokółedukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnościąintelektualnąw stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych.Warszawa: Wydawnictwo APS, 2010.

Tomaszewski, Piotr, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula. „Między patologią a kulturą: społeczne uwarunkowania niepełnosprawności – wprowadzenie”.W: Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności,red. Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula, 10–17.Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego WUW, 2015.

Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 roku ze zmianami z dn. 2 grudnia 2016 roku, Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r., poz. 60.

Wołoszyn, Stefan. Myśli i ludzie: Korczak. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982.

Zamkowska, Anna. „Bariery i uwarunkowania edukacji włączającej”. W: Uczeńz niepełnosprawnościąw szkole ogólnodostępnej, red. Zenon Gajdzica, 24–34. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, 2011.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.