Różne ujęcia teoretyczne pojęcia cywilizacji miłości u wybranych przedstawicieli polskiej myśli pedagogicznej do 2016 roku

Tomasz Staniszewski

Abstrakt

Various Theoretical Spins of Notion of the Civilization of Love within Selected Representatives of the Polish Pedagogical Thought until 2016

In the Polish pedagogical thought one of the most important foundations of the young man’s functioning, and especially a child, in a social space is a “civilization of love”. Based on respect for the fundamental values, which include: human life, family, true, good, it is inscribed in educational practice and gives it a higher sense, influencing on this, what is the foundation for pedagogy – the humanity itself.
The basis for the considerations of the author are selected elements of personalistic pedagogy of Janusz Korczak, John Paul II and Jan Kaczkowski, which in his thought is nearing an important postulate of this pedagogy; the philosophy of drama Józef Tischner. In the opinion of the author the personalistic philosophy interfuses with personalistic pedagogy, in the context of the civilization of love both trends are converging. Sources of the civilization of love are searching in the teaching of John Paul II, especially in the context of the papal encyclicals – Evangelium vitae or Dives in misericordia; but the real beginnings of this important idea are present already in thought of Janusz Korczak.

Słowa kluczowe: civilization, God, philosophy, personalism, child, values, education, humanity, life, the proceedings, truth, goodness, beauty, culture, personality, subjectivity, identity, teaching, foundation, soul, ethos, conscience, family, categorical imperative, heart, morals, dialogue, fidelity, vigilance
References

Aktualnośćpedagogii oraz pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, red. Ireneusz Jan Pyrzyk. Włocławek: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2015.

Bagrowicz, Jerzy. „Pedagogia dorastania – pedagogia służby – pedagogia śmierci: homilia podczas Mszy św. w dniu pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II”. Wychowanie na co Dzień 4–5 (2005): 5–8.

Bartnikowski, Maciej. „Jan Paweł II papież dzieci”.Wychowanie na co Dzień 4–5 (2005): 32–34.

Bilicki, Tomasz. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II.Kraków:Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000.

Chrobak, Stanisław. „Prawda jako wartość w wychowaniu. Zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II”. Wychowanie na co Dzień 4–5 (2005): 26–29.

Chrobak, Stanisław. „Wejść w obszar nadziei – Jan Paweł II o potrzebie kształtowania projektu życia”. Wychowanie na co Dzień 4–5 (2011): 14–19.

Chymuk, Maria. Janusz Korczak – dziecko i wychowawca. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009.

Cichosz, Wojciech. Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji.Gdańsk: Zakłady Graficzne im. KEN, 2001.

Człowiek – kultura – wychowanie. Wybór tekstów, red. Franciszek Adamski. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1993.

Człowiek wobec wartości,red. Jarosław Jagiełła, Władysław Zuziak. Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2006.

„Czytając encykliki Jana Pawła II”, wybór i oprac. Zbigniew Cendrowski. Lider 5 (243) (2011): 19–29.

Descartes, René. Medytacje o pierwszej filozofii. Warszawa: PWN, 1958.

Drzeżdżon, Wojciech. „Personalistyczny wymiar wychowania”, Wychowawca 9 (2011): 5–7.

Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwańXXI wieku, red. Krystyna Zabawa, Renata Paner. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2014.

Dziuba, Andrzej. „Cywilizacja miłości orędziem nowej ewangelizacji”. Studia Salvatoriana Polonica 5 (2011): 11–33.

Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków:Wydawnictwo „Znak”, 2005.

Fides et ratio w poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku, red. Ireneusz Mroczkowski, Anna Wesołowska. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum, 2001.

Gajda, Janusz. Pedagogika kultury w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006.

Hartman, Jan, Jan Woleński. Wiedza o etyce. Warszawa–Bielsko Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.

Horowski, Jarosław. „Pontyfikat Jana Pawła II jako czas wychowania do wolności”.Wychowanie na co Dzień 4–5 (2011): 19–26.

Ingarden, Roman. „O naturze ludzkiej”, w: Człowiek – kultura – wychowanie. Wybór tekstów, red. Franciszek Adamski (Kraków: Wydawnictwo WAM 1993), 41.

Interdyscyplinarnośćw wychowaniu – inspiracje korczakowskie,red. Roman Gawrych, Adam Solak, Tomasz Wardzała. Seria Wydawnicza WSSE w Gdańsku. Gdańsk: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2014.

Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska Familiaris consortio”. W: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Tom II:  Adhortacje,nr 8, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2006.

Jan Paweł II. Dar i tajemnica. W pięćdziesiątąrocznicęmoich święceńkapłańskich. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1996.

Jan Paweł II. Do ciebie. Wybór myśli z pielgrzymek do Ojczyzny.Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999.

Jan Paweł II. „Encyklika Dominum et vivificantem.Rzym 18.05.1986”.W: Encykliki Jana Pawła II.Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2005.

Jan Paweł II. „Encyklika Evangelium vitae. Rzym 25.03.1995”. W: Encykliki Jana Pawła II.Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2005.

Jan Paweł II. „Encyklika Fides et ratio.Rzym 14.09.1998”. W: Encykliki Jana Pawła II.Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2005.

Jan Paweł II. „Encyklika Redemptor hominis. Rzym 04.03.1979”. W: Encykliki Jana Pawła II.Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2005.

Jan Paweł II. „Encyklika Sollicitudo rei socialis. Rzym 30.12.1987”. W: Encykliki Jana Pawła II.Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2005.

Jan Paweł II. „Encyklika Veritatis splendor. Rzym 06.08.1993”. W: Encykliki Jana Pawła II.Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2005.

Jan Paweł II. List do rodzin, nr 13, Rzym: 1994.

Jan Paweł II. Pamięći tożsamość. Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2005

Jan Paweł II. Przekroczyćpróg nadziei. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1994.

Jan Paweł II. Przemówienia i homilie. Kraków: „Wydawnictwo „Znak”, 1997.

Jan Paweł II. „Sandomierz, 12 czerwca 1999. Homilia w czasie Mszy św.”. W: Jan PawełII. Pielgrzymki do ojczyzny. 1979–1983–1987–1991–1995–1997–1999, red. J. Poniewierski. Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 1999.

Kaczkowski, Jan. Dasz radę.Kraków: Wydawnictwo WAM, 2016.

Kaczkowski, Jan. Grunt pod nogami.Kraków: Wydawnictwo WAM, 2016.

Kaczkowski, Jan. Szału nie ma, jest rak. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 2013.

Kaczkowski, Jan, Piotr Żyłka. Życie na pełnej petardzie.Kraków: Wydawnictwo WAM, 2015.

Kant, Immanuel. Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg. Warszawa: PWN, 1971.

Korczak, Janusz. „Dzieci i wychowanie”. W: Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła,wybór Maria Falkowska. Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1983.

Korczak, Janusz. „Matka”. W: Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła,wybór Maria Falkowska. Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1983.

Korczak, Janusz. „Rozwój idei miłości bliźniego w XIX wieku”, w: Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła,wybór Maria Falkowska. Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1983.

Korczak na marginesach – czytając „Pamiętnik Starego Doktora”, red. Zbigniew Rudnicki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013.

Kossakowski, Czesław. „Wybrane myśli Jana Pawła II o niepełnosprawności człowieka w kontekście paradygmatów w pedagogice specjalnej”.Wychowanie na co Dzień 4–5 (2005): 42–43.

Ku cywilizacji miłości. Pokłosie IX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Papieskim Wydziale Teologicznym 14–21 września 2006, red. ks. Wiesław Wenz, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2006.

Kustra, Czesław. „Dziecko jako osoba w nauczaniu Jana Pawła II”.Wychowanie na co Dzień 4–5 (2005):13–20.

Lipińska-Rzeszutek, Małgorzata. „Janusz Korczak”, w: Polska myśl pedagogiczna po 1918 roku, red.Ewa Brodacka-Adamowicz. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009.

Malinowski, Jan. „Pedagogiczne dzieło Jana Pawła II”. Wychowanie na co Dzień 4–5 (2011).

Maritain, Jacques. Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego.Londyn: 1960.

Mol, Halina, Iwona Smęder-Pasławska, Małgorzata Wątkowska. „Nie pozwólcie umrzeć nadziei”, Wychowawca 4 (2007): 29–30.

Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła, wybór Maria Falkowska. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 1983.

Niewęgłowski, Jan. „Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II”.Wychowanie na co Dzień 4–5 (2005): 8–9.

Nowak, Marian. „Wymiary teorii i praktyki w pedagogice w ujęciu Karola Wojtyły”.Wychowanie na co Dzień 4–5 (2005): 10–13.

Nyczkało, Nella. „O pedagogice i pedagogii Jana Pawła II”.Edukacja Ustawiczna Dorosłych 3 (2009): 45–56.

O trudnej sztuce bycia razem – czyli różne oblicza integracji, red. Adam Stankowski, Małgorzata Balukiewicz. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006.

Olbrycht, Katarzyna. „Autorytet Jana Pawła II w wychowaniu dziecka”.Wychowawca 4 (2010): 5–7.

Paweł VI, Acta Apostolicae Sedis 68 (1976): 145.

Pedagogika dialogu – wokółpedagogii Janusza Korczaka, red. Dorota Jankowska. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014.

Pietrzak, Małgorzata. „Tryptyk rzymski czyli tajemnica słowa”. Wychowanie na co Dzień 4–5 (2011): 32–37.

Polska myśl pedagogiczna po 1918 roku, red. Ewa Brodacka-Adamowicz. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009.

Półtawska, Wanda. „Obrońca świętości życia i rodziny”. Wychowawca 3 (2012): 5–7.

Ronikier-Olczak, Joanna. Korczak – próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011.

Rynio, Alina. „Integralne wychowanie osoby konsekwencją przyjmowania »antropologii adekwatnej«”. Wychowanie na co Dzień 4–5 (2005): 20–25.

Rynio, Alina. Integralne wychowanie w myśli JanaPawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004.

Seul, Anastazja. „Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II”.Polonistyka 8 (2008): 15–18.

Skrzypek, Janusz. „Misja rodziny [wychowanie do świętości]”. Wychowawca 4 (2011): 12–13.

Skóra, Aneta, „Bogdan Suchodolski”. W: Polska myśl pedagogiczna po 1918 roku, red. Ewa Brodacka-Adamowicz. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009.

Słowo Wspólnoty Burego Misia, Duchowe bycie Wspólnoty.

Starnawski, Witold. „Aktualność pedagogii Jana Pawła II”. Wychowanie na co Dzień 4–5 (2011): 9–13.

Szymczak, Wioletta. „Uczestnictwo jako podstawowa kategoria w procesie wychowania do życia społecznego”. Edukacja – Studia, Badania, Innowacje 4 (2011): 107–119.

Tabulski, Mariusz. „Uczestnictwo a pedagogika. Edukacyjna perspektywa kategorii »uczestnictwa« u Karola Wojtyły”.Wychowanie na co Dzień 4–5 (2005): 47–51.

Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Paryż: Éd. du Dialogue, 1990.

Tischner, Józef. Miłośćnas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem, wybór i oprac. Wojciech Bonowicz. Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2001.

Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 1993.

Tischner, Józef. Myśli wyszukane.Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2005.

Tischner, Józef. Nieszczęsny dar wolności.Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 1993.

Tischner, Józef. O człowieku – wybór pism filozoficznych.Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2013.

Tischner, Józef. Spór o istnienie człowieka.Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2011.

Tischner, Józef. Szkice filozoficzne. Romanowi Ingardenowi w darze. Warszawa–Kraków: PWN, 1964.

Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 2005.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: TN KUL, 1994.

Wołoszyn, Stefan. Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku – próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce: Dom Wydawniczy „Strzelec”, 1998.

Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 1997.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.