Indeksacja w bazach danych

Index Copernicus International: ICV 2016 = 64.69

Google Scholar

PBN Polska Bibliografia Naukowa

BazHum

CEEOL

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.