Indeksacja w bazach danych

Index Copernicus International: ICV 2015 35.96 pkt.

Google Scholar

PBN Polska Bibliografia Naukowa

BazHum

CEEOL

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.