Koncepcja redefinicji alei 29 Listopada i kształtowania przestrzeni publicznej w jej rejonie

Barbara Dulińska,

Marta Łukasik

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki pracy projektowej podjętej nad tematyką redefinicji obecnej drogi wylotowej z Krakowa w kierunku północnym, w stronę Warszawy i Kielc, na ulicę miejską przyjazną mieszkańcom, a także wytworzenie żywych, aktywnych przestrzeni publicznych, tworzących wizerunek miasta, oferujących szerokie spektrum aktywności oraz sposobów spędzania wolnego czasu dla mieszkańców pobliskich dzielnic. Głównym założeniem działań projektowych jest scalenie istniejących przestrzeni publicznych miasta: alei 29 Listopada wraz z jej najbliższą okolicą, w ramach jednego, ciągłego i spójnego obszaru, zapewniającego mieszkańcom swobodę i komfort użytkowania przestrzeni publicznych o różnym charakterze.

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, obraz miasta
References

Bradecki T., „Serce miasta”. Stoke-on-Trent, Czasopismo Techniczne, z. 2-A/2008.
Bradecki T., Stangel M., Kształtowanie przestrzeni publicznej nowego zespołu zabudowy śródmiejskiej na przykładzie Goleniowa, Czasopismo Techniczne, z. 2-A/2010.
Gehl J., Miasta dla ludzi, RAM, Kraków 2014.
Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, RAM, Kraków 2009.
Lynch K., Obraz miasta, Archivolta, Kraków 2011.
Seweryn B., Miasta kształtujące ludzi, „A&B”, nr 11, 2014.
Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984.
Zachariasz A., Parki przyszłości – o różnych koncepcjach kształtowania terenów zieleni w miastach,
Czasopismo Techniczne, z. 1-A/2/2012.
Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf (dostęp:11.2014).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Górka Narodowa Zachód,
www.bip.krakow.pl (dostęp: 11.2014).
Poradnik. Organizacja przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich, Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14a38cc04867df35?projector=1 (dostęp: 11.2014).
Program ochrony środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2010-2012 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2009 roku oraz perspektywą na lata 2013-2016, http://www.dialogspoleczny.krakow.pl/files/objects/2224/35/Program%20ochrony%20srodowiska.
pdf (dostęp: 11.2014).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, Dz. U. 23 listopada 2004 r.
http://uxonline.pl/jan-gehl-miasta-dla-ludzi/ (dostęp: 10.11.2014).
http://arcastangel.pl/miasta-dla-ludzi-rozmowa-z-janem-gehlem/ (dostęp: 12.11.2014).
http://krakoff.info/2010/05/07/czy-krakow-ma-system-zieleni-miejskiej/ (dostęp: 7.11.2014).