Przywrócenie środowiska miejskiego w Szczecinie. Podzamcze – odbudowa nadwodnej „dzielnicy” staromiejskiej

Piotr Fiuk

Abstrakt

Prowadzone w kilku etapach (odzwierciedlających okresy powojennej historii Polski) prace nad odbudową szczecińskiej starówki współtworzyli pracownicy naukowi Politechniki Szczecińskiej (od 2009 r., po połączeniu z Akademią Rolniczą, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego): w latach 50. XX w., nawiązującą do historycznego planu, modernistyczną zabudowę osiedla mieszkaniowego z usługami; od 1989 r. rekonstrukcję historycznej struktury staromiejskiej na obszarze dawnego słowiańskiego podgrodzia, położonego pomiędzy wzgórzem zamkowym i nabrzeżem Odry, nazwanego Podzamczem.

Słowa kluczowe: odbudowa miast historycznych, zespół staromiejski, współpraca architektów z samorządem
References

Architektura współczesna w mieście zabytkowym, A. Zwierzchowski, R. Eysymontt, T. Rudkowski
(red.), wydawnictwo pokonferencyjne, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Wrocław 2003.
Białecki T., Historia Szczecina. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
Böhm A, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.
Kadłuczka A., Ochrona zabytków architektury. Tom I. Zarys doktryn i teorii (vademecum), Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej,
Wydawnictwo SKZ i IHAiKZ WAPK, Kraków 2000.
Nekanda-Trepka J., Teatr na zamku, czyli byłem asystentem starszego projektanta mgr inż. architekta Stanisława Latoura, [w:] Miasto, historia i współczesność, materiały pokonferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji Jubileuszu Profesora Stanisława Latoura, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2001.
Orlińska H., Latour S., Szczecin, [w:] Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja, T. 1, W. Zin (red.), Miasta historyczne, W. Kalinowski (red.), Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1986.
Ostrowski W, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
Paszkowski Z., Restrukturalizacja miasta historycznego jako metoda jego współczesnego kształtowania na przykładzie Starego Miasta w Szczecinie (dysertacja doktorska, Politechnika Szczecińska, promotor: S. Latour, recenzenci: W. Cęckiewicz, P. Zaremba, 1987), maszynopis w Bibliotece Głównej ZUT; I wyd. Hogben, Szczecin 2008.
Rymaszewski B., Motywacje polityczne i narodowe związane z zabytkami, [w:] Badanie i ochrona zabytków w Polsce w XX wieku, materiały konferencji naukowej zorganizowanej staraniem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Generalnego Konserwatora Zabytków i Towarzystwa Opieki na Zabytkami w stulecie urodzin Profesora Jana Zachwatowicza w dniu 4 marca 2000 roku, A. Tomaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2000.
Słomiński M., konsultacja z zakresu archeologii Wilgocki E.G., Szczecińskie Podzamcze. Staromiejska dzielnica nadodrzańska i jej odbudowa – kwartały XIV i XVI, Wydawca Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Podzamcze”, Szczecin 1998.
Szmygin B., Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2000.