Modele rewitalizacji XIX-wiecznych obszarów miejskich na przykładzie Szczecina

Izabela Kozłowska,

Agnieszka Rek-Lipczyńska

Abstrakt

Śródmiejskie dzielnice Szczecina: Centrum, Śródmieście-Zachód oraz Turzyn są obszarami miejskimi, które powstały w wyniku rozbudowy miasta na przełomie XIX i XX w. Ten obszar Śródmieścia, posiadający obecnie budynki o niskim standardzie bytowo-mieszkaniowym i technicznym, od 1992 r. stał się polem długoletnich działań rewitalizacyjnych i proekologicznych, które przedstawione zostaną w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, Szczecin, Śródmieście, XIX-wieczne obszary miejskie
References

Kozińska B., Rozwój przestrzenny Szczecina od początku XIX wieku do II wojny światowej, KAMPOL 2, Szczecin 2002.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecina, http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecin-Files/file/projekt_257_zal.pdf (dostęp: 25.05.2017).
Lokalny Program Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina, http://www.szczecin.pl/Strategia/_pl/uchwalone/lokalny_program_rewitalizacji. pdf (dostęp: 25.05.2017).
Ludzie – Przestrzeń – Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast, https://www.mr.gov.pl/media/22237/dobre_praktyjki_rewitalizacja.pdf (dostęp: 25.05.2017).
Mazur R., Rozwiązania energooszczędne na przykładzie rewitalizacji zabudowy czynszowej z XIX wieku w Szczecinie, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria: Architektura z. 51/2012, s. 61–69.
Paszkowski Z., Bizio K., Rewitalizacja w obliczu depopulacji miast, [w:] Monografia Awarie Budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawa, rekonstrukcje, M. Kaczyńska (red.), Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2017.
Świątek L., Studium przypadku. Projekt demonstracyjny renowacji ekologicznej Kwartału Turzyńskiego w Szczecinie, [w:] Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
Wołoszyn M.A., Ekorewitalizacja – zagadnienia architektoniczne, Exemplum, Poznań-Szczecin 2013.