Od fizycznej bariery do integratora miasta

Wojciech F. Maciejewski

Abstrakt

Celem pracy jest redefinicja podstawowych pojęć teorii kompozycji urbanistycznej i opracowanie propozycji projektowej dla bariery funkcjonalno-kompozycyjnej, jaką stanowi rzeka. Wisła, będąca osią terenów zielonych, jest jedną z najbardziej charakterystycznych przestrzeni publicznych i nieodłącznym elementem miasta. Niestety, tereny te nadal pozostają obszarem zaniedbanym i nieatrakcyjnym dla mieszkańców miasta i turystów.

Słowa kluczowe: kompozycja urbanistyczna, Kraków, rewitalizacja, rzeka w mieście
References

Chmielewski W., Badania stanowiska paleolitycznego Kraków-Zwierzyniec I w latach 1972–1974, „Sprawozdania Archeologiczne”, nr 28, 1976, s. 19–27.
Lynch K., Obraz miasta, Archivolta, Kraków 2011.
Lynch K., Growing Up in Cities, MIT Press, Cambridge 1977.
Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 2008.
Uchwała nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły”.
Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego Pracownia Branżowa, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły”: Prognoza oddziaływania na środowisko, Kraków 2013.
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa „Zielony Kraków”, http://zielony-krakow.um.krakow.pl/ (dostęp: 15.01.2015).
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Monitoringu Środowiska, Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2009 roku, Kraków 2008.