Srebrna gospodarka jako impuls w rozwoju przestrzennym i społecznym miasta

Anna Szewczenko

Abstrakt

Artykuł prezentuje aspekt starzejącego się społeczeństwa oraz rozwój srebrnej gospodarki jako impuls i wyzwanie do poszukiwania nowych wartości w przestrzeni miejskiej. Proces ten odzwierciedlają przykłady pozytywnych rozwiązań w zakresie wspomaganych form zabudowy mieszkaniowej dla osób starszych, np. domy i osiedla wielopokoleniowe. Jako przykład współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a sektorem biznesu oraz samorządami prezentowana jest działalność Fundacji Laboratorium Architektury 60+.

Słowa kluczowe: starzejące się społeczeństwo, srebrna gospodarka, domy międzypokoleniowe, projektowanie dla osób starszych
References

Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szewda-Lewandowska Z., Kubicki P., Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Praw Socjalnych, Warszawa 2012.
Labus A., Domy międzypokoleniowe odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa w XXI wieku, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 4 (315), 2015, s. 71–90.
HAPPI Housing our Ageing Population, Panel for Innovation. Homes and Communities Agency, London 2009.
Miasta przyjazne starzeniu: przewodnik, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, Warszawa 2014.
Modele tworzenia inkluzywnych społeczności zamieszkujących budynek mieszkalny, w szczególności uwzględniające osoby starsze i niepełnosprawne, A. Labus, M. Kampka, M. Pawlus (red.), LAB 60+, Gliwice 2016.
Rudnicka M., Surdej A., Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, 2013 (dostęp: 20.02.2015).
Zimnoch K., Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach rozwojowych Podlasia, Optiumum. Studia Ekonomiczne, nr 4 (64), 2013, s. 25–36.
Zrałek M., Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób starszych. Dylematy i kierunki zmian, [w:] O sytuacji ludzi starszych, J. Hrynkiewicz (red.), Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
Zubrzycka-Czarnecka A., Polityka miejska wobec starzenia się populacji miast – na przykładzie Polski, Francji i Kanady, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, Nr 18/2012, s. 119–128.
www.exteriorsdesign.com/grid-portfolio/bridge-meadows (dostęp: 20.02.2015).