Razem dla spójnego miasta. Zjawisko synergii na przykładzie współpracy Politechniki Lubelskiej i Urzędu Miasta Zaklikowa

Jan Wrana,

Agnieszka Fitta-Spelina

Abstrakt

Trzecie Warsztaty Studenckie z cyklu „Synergia w Architekturze” odbyły się w Zaklikowie w lipcu 2016 roku. Cykl ten jest organizowany od 2015 roku przez Politechnikę Lubelską we współpracy z władzami samorządowymi ośrodków-gospodarzy. Warsztaty zaowocowały pracami studialnymi i projektami oraz rozpoczęciem dialogu na temat przyszłości tego miasta – pomiędzy mieszkańcami, władzami i przedstawicielami uczelni. To pierwszy etap synergicznej współpracy, której celem jest spójny i nowoczesny Zaklików.

Słowa kluczowe: miasto, synergia, warsztaty studenckie, Zaklików
References

Böhm A., O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1981.
Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozważania, B. Jedlewska, B. Skrzypczak (red.), Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn 2009.
Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009.
Gehl J., Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków 2014.
Gzell S., Reurbanizacja: Uwarunkowania, Reurbanization: Preconditions, Urbanistyka, Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe, Warszawa 2010.
Rykwert J., Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast. (The Seduction of Place. The History
and Future of the City), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaklików, Załącznik
nr I do Uchwały XLI/197/02 Rady Gminy Zaklików z dnia 26 kwietnia 2002r. wraz ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XLI/235/2013 Rady Gminy Zaklików z dnia 20 września 2013 roku - I zmiana, Zaklików 2013 r.
Szmit M., Rola uczelni wyższych w procesie rozwoju regionalnego: studium przypadku, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej,
M. Woźniak (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 18, UR, Rzeszów, s. 228–235.
Wrana J., Tożsamość miejsca. Kryterium w projektowaniu architektonicznym, Wydawnictwo
Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011.
Wrana J., Rola i znaczenie architektury w procesie scalania struktury przestrzennej miasta na przykładzie Lublina, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.
Wrana J., Fitta-Spelina A. Rola architektury w integracji i estetyce miasta, [w:] Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce, monografia, J. Flizikowski, G. Rzepecki (red.), Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, s. 407–415.