Przestrzeń publiczna na wsi jako miejsce spotkań na przykładzie województwa podkarpackiego

Joannna Tomecka,

Agata Korzeniowska

Abstrakt

Problematyka kształtowania przestrzeni publicznych jest przedmiotem wielu opracowań, jednak rzadko mówi się o potrzebie tworzenia takich miejsc na wsi. Niniejsza praca podejmuje tematykę przestrzeni publicznych na wsi, dokładniej, z Gminy Jarocin w województwie podkarpackim. Zaprezentowano sposoby prowadzące do kształtowania takich przestrzeni, jak również podano przykłady, gdzie zaprowadzone zmiany przyczyniły się do nowego zdefiniowania obszarów wspólnych. Analizowany obszar zidentyfikowano pod kątem typów przestrzeni publicznych w nim występujących, co pozwoliło na przypisanie ich do wybranych kategorii (drogi, ulice, place, krajobraz przyrodniczy itd.). Pozwala to zauważyć kierunki i trendy w rozwoju wiejskich przestrzeni publicznych.

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, planowanie obszarów wiejskich, gmina Jarocin
References

Wydawnictwa książkowe
Górka A., Krajobraz przestrzeni publicznej wsi. Zagadnienia planowania i projektowania ruralistycznego, Seria Projektowanie Środowiskowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012.
Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1988.
Januchta- Szostak A., Błękitna krew miasta. Woda jako ożywcza siła przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
Sepioł J., Przestrzeń życia Polaków, Dział Wydawnictwa i Promocji Architektury SARP, Warszawa 2014.
Wylson A., Aquatecture: Architecture and Water, Architectural Press, London 1986.
Czasopisma
Soszyński D., Gadaj P., Kołodyńska M., Muda K., Szewczyk A., Problemy funkcjonowania i kształtowania wiejskich przestrzeni publicznych na przykładzie wybranych wsi Gminy Uścimów na Polesiu Zachodnim, Acta Scientiarum Polonorum 2012.
Prace zbiorowe
Lorens P., Martyniuk-Pęczek J., Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2010.
Akty prawne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin (załącznik nr 1 do Uchwały NR XXVII/239/01Rady Gminy Jarocin z dnia 27 grudnia 2001.
Strategia Rozwoju Gminy Jarocin.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jarocin w latach 2008–2015 (załącznik nr I do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008.
Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011–2016; Uchwała NR 96/2207/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2011.
Strony internetowe
Baza Demograficzna. Tablice predefiniowane. Wyniki badań bieżących. Stan i struktura ludności. Ludność wg płci i miast http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/Tables.
aspx (dostęp: 12.05.2017).
Stan i struktura ludności oraz ich ruch naturalny w przekroju terytorialnym http://rzeszow.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/powiaty-938/ludnosc-2013-1028 (dostęp: 12.05.2017).