Uczelnia jako partner dla władz samorządowych i otoczenia gospodarczego w regionie

Jacek Gyurkovich

Abstrakt

Publikacja w syntetyczny sposób przedstawia historię Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Autor prezentuje strukturę organizacyjną Wydziału, definiującą kierunki naukowej działalności kadry akademickiej. Omówione przez Autora osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Wydziału Architektury, ocenianego przez zewnętrzne instytucje i organizacje uprawnione do udzielania akredytacji, dają informacje przydatne we wzajemnych kontaktach z partnerami współpracy naukowej, dydaktycznej i twórczej.

Słowa kluczowe: uczelnia, struktura organizacyjna, kadra akademicka, potencjał naukowy i twórczy
References

Kadłuczka A., Podziemne Muzeum Rynku Głównego w Krakowie/Underground Museum The Main Market Square in Kraków, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010.
Uchwała nr 409 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie utworzenia Politechniki Krakowskiej, [w:] Monitor Polski – Dziennik Urzędowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Nr A-68, Warszawa, dnia 21 lipca 1954.
Kadłuczka A., Ortodoksyjna kreacja przestrzeni architektonicznej Podziemnego Muzeum Rynku Krakowskiego/Orthodox creation of architectonic space in the Underground Museum of the Market Square in Kraków, „Wiadomości Konserwatorskie”, Nr 28/2010, s. 15.
A. Kadłuczka, Zamek Krzyżacki w Gniewie. Przyczynek do jego chronologii i stratygrafii/ Castle of the Teutonic Order in Gniew: a comment on its chronology and stratigraphy, [w:] Hi¬storia i współczesność w architekturze i urbanistyce, Tom 1, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014, s. 5–30.
Gyurkovich J., Poetyka sterylnej geometrii. Kompozycja formy mocnej w przestrzeni otwartej, [w:] Gyurkovich J., Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji przestrzeni. Wybrane problemy kompozycji w architekturze i urbanistyce, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999, s. 154–162.
https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/ck/stnauk/upr;jsessionid=1D4F90CF856A973B9F716034 328C1ADD.NwsProdB?execution=e1s1
Gyurkovich J., Misja i strategia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 2017–2020, http://arch.pk.edu.pl
http://arch.pk.edu.pl/wydzial/o-wydziale/wspolpraca-miedzynarodowa/