Memes in public urban spaces 

Alina Holovatiuk

Abstrakt
Memy w publicznych przestrzeniach miejskich
Artykuł porusza kwestię tworzenia memów w publicznych przestrzeniach miejskich. Definicja pojęcia punktu znaczeniowego, obiektu–symbolu, memu w architekturze, ich celu i funkcji oraz procesu ich powstawania została opisana przez dodanie materiałów ilustracyjnych. W artykule przedstawiono podejście do organizowania tymczasowych przestrzeni publicznych za pomocą obiektów symbolicznych na rzecz ożywienia otaczających ulic i przestrzeni publicznych, promując ruch pieszy; to z kolei może przyspieszyć działalność gospodarczą i zwrócić uwagę na życie na zewnątrz w otoczeniu. We wnioskach przedstawiono proponowany projekt mema w rejonie Gran San Blas w Madrycie, Hiszpania, aby dokonać ekonomicznie rozsądnych zmian i nasycić park oraz zmienić neutralną przestrzeń w bardziej przyjazną. 
 
This article deals with the issue of creating memes in public urban spaces. The definition of the concept of the point of meaning, the object-symbol, the meme in architecture, their purpose and functions, and the process of their formation is described with the addition of illustrative materials. The article shows the approach of organising temporary public spaces with the help of symbolic objects for the revival of surrounding streets and public spaces, promoting pedestrian movement; this, in turn, can accelerate business activity and attract attention to outdoor life in the surroundings. Theoretical conclusions as well as a proposed project for a meme in the Gran San Blas area, Madrid, Spain to make economically sound changes and saturate the park to turn the neutral existing space into a more welcoming area. 
Słowa kluczowe: obiekt–symbol, punkt znaczeniowy, mem, środowisko miejskie, przestrzeń publiczna miasta , object–symbol, point of meaning, meme, urban environment, urban public space
References

https://www.thoughtco.com/intro-to-behavioral-economics-1146878

  • Holovatiuk A., The issue of the importance of public spaces in raising the level of well-being in the country, Innovation technologies in architecture and design: II International Scientific-practical conference, Charkiw, CHNUCA, 2018, 54-57 (in Ukrainian).
  • National Association of City Transportation Officials, https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/interim-design-strategies/interim-public-plazas/.
  • Oldenburg  R., Celebrating the Third Place: Inspiring Stories about the ‘Great Good Places’ at the Heart of Our Communities. New York, Marlowe & Company, 2000.
  • Pawlyn M., Biomimicry in Architecture, RIBA Publishing, London, 2016.
  • Seamon D., Architecture and Phenomenology, Routledge, London, tentatively in 2018.
  • Synthetic biology explained,https://www.ebrc.org/what-is-synbio
  • What is ComputationalDesign?,https://blog.ramboll.com/rcd/articles/what-is-computational-design.html