Współczesna praktyka projektowa –  szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi projektowych,  w kontekście uwarunkowań przestrzennych miasta 

Jakub Dudek

Abstrakt
Równolegle z intensywną informatyzacją większości dziedzin życia człowieka proces projektowania architektonicznego i urbanistycznego przechodzi poważną przemianę. Mnogość aplikacji wspomagających projektowanie daje olbrzymie możliwości, ale też generuje zagrożenia. Wdrożenia nowych, często kosztownych narzędzi odbywają się zazwyczaj jako eksperyment na kolejnym opracowywanym projekcie. Przyszłość projektowania wiązana jest ze środowiskiem BIM – cennym narzędziem wykorzystywanym podczas budowy i na kolejnych etapach cyklu życia budynku. Opracowanie BIM może dać możliwość implementacji obiektu do modelu całego miasta, stwarzając szansę na lepszą integrację nowej zabudowy z współczesnym układem urbanistycznym, aspirującym do miana Smart City.
 
 
Nowadays, as computerization affects the majority of human activities, the process of architectural and urban design is also undergoing a transformation. The multitude of design-supporting applications offers enormous possibilities, but also generates risks. The implementation of new, often expensive, tools usually occurs as an experiment on another project. The future of building design is considered to be associated with the BIM environment – a comprehensive tool used during construction and at subsequent stages of the building’s life cycle. A BIM developed project can provide the opportunity to merge the object with the town model; it creates a chance for better integration of new buildings within cities which aspire to become so-called ‘smart cities’.
 
Słowa kluczowe: narzędzia wspierające projektowanie, BIM, CIM, wirtualne miasto , design support tools, virtual city
References

Czupich M., Ignasiak-Szulc A., Kola-Bezka M., Czynniki i bariery wdrażania koncepcji Smart City w Polsce, [w:] Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016, nr 276, 223–235.

Glasmeiera A., Christophersonb S., Thinking about smart cities, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Oxford Academic, Oxford 2015, 8, 3–12.

Mahbubani K., Singapore The Smartest City on Our Planet, [w:] 50 Years of Urban Planning in Singapore, World Scientific Publishing Co., (ed.) Heng Ch. K., Singapore 2017, 311–312.

Manville C., Cochrane G., Cave J., Millard J., Pederson J.K., Thaarup R.K., Liebe A., Wissner M., Massink R., Kotterink B., Maping Smart Cities in the EU, Study, Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, European Parliament, Brussels 2014.

Ryba M., Czym jest koncepcja Smart City, a zatem dlaczego powinniśmy je nazywać miastem sprytnym, Czasopismo Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, (ed.) Pitulec D., Wrocław 2017, nr 467, 82–90.

Salman Al.-Douri F.A., Impact of Utilizing 3D Digital Urban Models on the Design Content of Urban Design Plans in US Cities, rozprawa doktorska, Texas A&M University, 2006.

Strona biura Pentagram Architekci, http://pentagramarchitekci.pl/biurowiec-malta-w-bim/, (dostęp: 20.10.2018).

Strona firmy Datacomp, https://datacomp.com.pl/datacomp/o-firmie/, (dostęp: 20.10.2018).

Strona Informatyka w budownictwie [online], Szymaniak W., BIM przejściowa moda czy przyszły standard?, 2013, nr 3-4 (18), http://www.informatykawbudownictwie.pl/pro­jektowanie/bim-przejsciowa-moda-czy-przyszly-standard-/ (dostęp: 20.10.2018).

Strona ITcon, http://www.itcon.org/2014/17, Xu X., Ding L., Luo H., Ma L., From building in­formation modeling to city information modeling, [w:] Journal of Information Technology in Construction, Special Issue BIM Cloud-Based Technology in the AEC Sector: Present Status and Future Trends, (eds.) Wang X., Li H., Wong J. and Li H., 2014, Vol. 19, 292–307 (dostęp: 19.10.2018).

Strona National Research Foundation Prime Minister’s Office Singapore, https://www.nrf. gov.sg/programmes/virtual-singapore, (dostęp: 20.10.2018).

Strona Michael’a Kilkelly, https://archsmarter.com/which-architectural-software (dostęp: 06.10.2018).

Strona Pulsu Biznesu, https://www.pb.pl/wdrozenie-bim-na-bobrowieckiej-8-904851 (dostęp: 22.09.2018).

Tota P., Miasto inteligentne – miasto dostępne. Nowoczesne technologie miejskie w kontekście projektowania uniwersalnego, Środowisko Mieszkaniowe, Kraków 2017, nr 19, 4–12.

Wdowiarz-Bilska M., Inteligentna przestrzeń – między smart building a smart city, Środowisko Mieszkaniowe, Kraków 2017, nr 19, 13–20.

Strona Zhu Q., Hu M., Zhang Y., Du Z., Research and Practice in Three-Dimensional City Mode­ling, [w:] Geo-spatial Information Science, Taylor and Francis Group, 2009, nr 12(1), 18–24.