Znowu planujemy Kraków! 

Piotr Setkowicz

Abstrakt

„Tu chcę żyć. Kraków 2030” – taki tytuł, mający podkreślić wybitnie pluralistyczny charakter, nosi uchwalona 7 lutego 2018 r. nowa Strategia Rozwoju Miasta. Równolegle, 24 stycznia 2018 r., zapadła decyzja o przystąpieniu do sporządzania drugiego z kluczowych dokumentów dotyczących polityki planistycznej metropolii – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Inicjatywa ta, uprzedzająca wdrożenie postanowień Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, podjęta w roku wyborczym (radnych i prezydenta miasta), budzić może liczne kontrowersje. Jaki obraz krakowskiej metropolii ma szansę zatryumfować? 

 

“This is where I want to live. Krakow 2030” – such is the title of the new City Development Strategy adopted on the 7th February 2018; the title is to underscore the highly pluralistic character of the new strategy. Nearly simultaneously (on the 24th January 2018) the Krakow City Council had reached a decision concerning its participation in the drawing up of the other key documents relating to the planning policy of the metropolis, namely: the new Study of the conditionings and directions in spatial planning. The latter initiative, which precedes the implementation of the resolutions of the Urban Building Code, undertaken in the election year (of both city councilors and city mayor), may arouse numerous controversies. What image of the Krakow metropolis will ultimately emerge?

Słowa kluczowe: Kraków, metropolia, rozwój inteligentny ,
References

Bach-Głowińska J., Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

Brzosko-Seremak A., Quirini-Popławski Ł., Konsultacje społeczne w tworzeniu wybranych dokumentów planistycznych na przykładzie Krakowa, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, Nr 161, Warszawa 2015, s. 448-458.

Chmielewski J.M., Kraków. Wyznania rozwojowe polityki przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

Dahlendorf R., Rozważania nad rewolucją w Europie, Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa 1991.

Hałat P., Co z tym Krakowem?, „Architektura & Biznes”, Nr 5/2012, s. 60-69.

Maciejowski A., Jak ma rozwinąć się Kraków do 2030 roku, „Dziennik Polski” z dnia 6 grudnia 2017.

Mieszkańcy Krakowa. Opinie na temat życia w mieście, M. Fulbiszewska, E. Lesińska, Ł. Pytliński (red.), CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, Kraków 2013.

Setkowicz P., Budynki wysokie w Krakowie – debata bez pointy, „Czasopismo Techniczne”, z. 3-A/2010, s. 195–202.

Setkowicz P., Kryzys zaufania. Partycypacja społeczna i podsycanie konfliktów w procesie kształtowania środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa, „Przestrzeń – Urbanistyka – Architektura PUA”, Nr 2/2017, s. 341–352.

Setkowicz P., Lekkie metro?, [w:] Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego, Monografia 550, Politechnika Krakowska, Kraków 2017, s. 139–161.

Trafas K., Plany i mapy Krakowa, [w:] Encyklopedia Krakowa, A.H. Stachowski (red.), Wydaw­nictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000, s. 758-765.

Zuziak Z., O tożsamości urbanistyki, Politechnika Krakowska, Kraków 2008.

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=48.

http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/201135/karta.

http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/199609/karta.

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczeństwo+gospodarcze/Stategia+Europa+2020.