Prace Etnograficzne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara

Zeszyty Naukowe UJ "Prace Etnograficzne" są recenzowanym czasopismem, które ukazuje się od roku 1963. U swoich początków prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Od lat 90. zeszłego wieku zeszyty przybrały postać wydawnictwa ciągłego, a wybrane numery są profilowane tematycznie. Obecnie czasopismo posiada szeroką formułę pod względem formy i treści. Publikowane są zarówno artykuły omawiające oryginalne badania, jak i perspektywy teoretyczne, zagadnienia z zakresu metodologii badań etnograficznych oraz historii dyscypliny. Czasopismo publikuje artykuły zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych badaczy.

Tematy poruszane dotychczas na łamach czasopisma obejmowały szerokie spektrum dotyczące między innymi:  praktykowania pamięci, migracji i mobilności, etniczności w Europie Środkowej, niewygodnego dziedzictwa, wizualności i nowych mediów, rytuałów, pragmatyki wypowiedzi w etnografii, muzealnictwa etnograficznego.

Od 2017 roku uruchomione zostały dodatkowe działy, które poszerzają propozycję i program wydawniczy „Prac Etnograficznych”. Wynika to z potrzeby ożywienia debaty intelektualnej i wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami i ośrodkami akademickimi.

Stałym punktem są omówienia znaczących publikacji naukowych oraz recenzje zarówno publikacji, jak i zdarzeń o charakterze artystyczno-społecznym, wystaw, festiwali czy też wydarzeń oraz projektów z zakresu antropologii wizualnej i nowych mediów. Dodatkowo, cyklicznie będą publikowane inne formy: fotoeseje, refleksje i raporty z badań terenowych, wywiady i rozmowy z badaczami oraz  komentarze. W przypadku wymienionych dodatkowych działów wybór materiału do publikacji będzie dokonywany przez redakcję czasopisma, a nie przez zewnętrznych recenzentów.

ISSN 0083-4327
e-ISSN 2299-9558
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 2

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara
Opublikowano online: 2019

Artykuły

Ilość

Poszukiwanie dobrego życia na globalnym Południu. Migranci w nieformalnym sektorze turystycznym w Indiach

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 2, s. 55–68
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.004.11547

Efekt państwa i dobrostan: klimat społeczny w odczuciach polskich migrantów w Dublinie

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 2, s. 69–94
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.005.11548

Deconstruction and Self-reflection – Polish Ethnographic Atlas in the Perspective of Selected Memory Theories: An Attempt at Theoretical Approach

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 2, s. 95–108
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.006.11572

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.