Humanistyka pomiędzy specjalizacją a integracją

Jerzy Baradziej

Abstrakt

Humanities between specialization and integration.

The intention of this article amounts to articulate one of the major dilemmas of modern science, and therefore this also applies to the humanities – specialization and integration. Pointing to the limitations of specialization knowledge of humanistic type, which inevitably leads to the trivialization of knowledge of man as a social being by defining culture, the author presents the main benefits flowing from the application of the sciences of culture perspectives integrated. Thus, such that, on the one hand enable the production of comprehensive knowledge about man, on the other hand contribute to bridging the differences between institutional singled teachings of the culture, allowing humanists cooperation and communication.
 

Słowa kluczowe: specialization versus integration, integrated perspective versus partial perspective, the anthropological paradigm, specialization as a banalization.
References

Braudel F., Historia i trwanie, Warszawa, 1971.

Garfinkel H., Aspekty problemu potocznej wiedzy o strukturach społecznych, [w:] Z. Krasnodębski (wyb. i red.), Fenomenologia i socjologia, Warszawa, 1989, s. 324–343.

Garfinkel H., Studia z etnometodologii, Warszawa, 2007.

Hesse H., Gra szklanych paciorków, Warszawa, 2004.

Husserl E., Kryzys kultury europejskiej i filozofia, Warszawa, 1983.

Husserl E., Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. Wprowadzenie do fenomenologii filozoficznej, Warszawa, 1987.

Husserl E., Nastawienie nauk przyrodniczych i humanistycznych, [w:] Z. Krasnodębski (wyb. i red.), Fenomenologia i socjologia, Warszawa, 1989, s. 53–75.

Kroeber A.R., Istota kultury, Warszawa, 2002.

Kuhn Th., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa, 1968.

Merton R.K., Nauka i demokratyczny ład społeczny, [w:] R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa, 1982, s. 579–589.

Ortega y Gasset J., Barbarzyństwo „specjalizacji, [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa, 2002.

Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa, 2001.

Popper K., Nędza historycyzmu, Warszawa, 1999.

Popper K., , Logika odkrycia naukowego, Warszawa, 1977.

Znaniecki F. Nauki o kulturze: narodziny i rozwój, Warszawa, 1992.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.