Humanistyka pomiędzy specjalizacją a integracją

Jerzy Baradziej

Abstrakt

Humanities between specialization and integration.

The intention of this article amounts to articulate one of the major dilemmas of modern science, and therefore this also applies to the humanities – specialization and integration. Pointing to the limitations of specialization knowledge of humanistic type, which inevitably leads to the trivialization of knowledge of man as a social being by defining culture, the author presents the main benefits flowing from the application of the sciences of culture perspectives integrated. Thus, such that, on the one hand enable the production of comprehensive knowledge about man, on the other hand contribute to bridging the differences between institutional singled teachings of the culture, allowing humanists cooperation and communication.
 

Słowa kluczowe: specialization versus integration, integrated perspective versus partial perspective, the anthropological paradigm, specialization as a banalization.
References

Braudel F.

1971 Historia i trwanie, Warszawa.

Garfinkel H.

1989 Aspekty problemu potocznej wiedzy o strukturach społecznych, [w:] Z. Krasnodębski (wyb. i red.), Fenomenologia i socjologia, Warszawa, s. 324–343.

2007 Studia z etnometodologii, Warszawa.

Hesse H.

2004 Gra szklanych paciorków, Warszawa.

Husserl E.

1983 Kryzys kultury europejskiej i filozofia, Warszawa.

1987 Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. Wprowadzenie do fenomenologii filozoficznej, Warszawa.

1989 Nastawienie nauk przyrodniczych i humanistycznych, [w:] Z. Krasnodębski (wyb. i red.), Fenomenologia i socjologia, Warszawa, s. 53–75.

Kroeber A.R.

2002 Istota kultury, Warszawa.

Kuhn Th.

1968 Struktura rewolucji naukowych, Warszawa.

Merton R.K.

1982 Nauka i demokratyczny ład społeczny, [w:] R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa, s. 579–589.

 

Ortega y Gasset J.

2002 Barbarzyństwo „specjalizacji, [w:] J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa.

Ossowski S.

2001 O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa.

Popper K.

1999 Nędza historycyzmu, Warszawa.

1977 Logika odkrycia naukowego, Warszawa.

Znaniecki F.

1992 Nauki o kulturze: narodziny i rozwój, Warszawa.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.