Indeksacja w bazach danych

ERIH PLUS

Central and Eastern European  Online Library

CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Index Copernicus International  ICV 2016: 76.32

ProQuest Central

EBSCO Publishing

MLA (Modern Language Association)

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

WorldCat

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.