Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Jolanta Święchowicz
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144

Redaktor naczelny: Jolanta Święchowicz
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek
Opublikowano online: 13 maja 2016

Artykuły

Ilość

Zmiany i wieloletnia zmienność sezonowości przepływu wybranych rzek Polski

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 9-33
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.001.5126

The Geoecosystem and its Application in Research on the Present-Day Morphogenetic System in the Temperate Climate Zone

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 35-47
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.002.5127

Spatial Variability of Physical and Chemical Properties of River Water in the Upper Parsęta Catchment During Rising Spring Flows

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 49 – 67
Data publikacji online: 19 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.003.5128

Antropogeniczne formy rzeźby na terenie Magurskiego Parku Narodowego (Zewnętrzne Karpaty Fliszowe, Beskid Niski)

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 69 – 89
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.004.5129

Przestrzenne zróżnicowanie potencjalnej dostępności głównych węzłów sieci drogowej województwa łódzkiego

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 91–104
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.005.5130

Koncepcja zrównoważonego transportu. Przypadek komunikacji tramwajowej w wybranych miastach Europy środkowej i zachodniej

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 105 – 125
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.006.5131

Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 127 – 142
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.007.5132

Działalność instytucji otoczenia biznesu oraz władz regionalnych jako determinanty rozwoju regionalnego regionu nawarry

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 143 – 161
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.008.5133

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie