Lokalne Organizacje Turystyczne jako czynnik rozwoju regionalnego – ocena funkcjonowania

Agata Stefanowska,

Maria Lipko-Kowalska

Abstrakt

Tourism Organisations as a factor for regional development: Functional assessment

Tourism development is perceived as one of the strategies with a positive impact on national and local economies Following global trends these three levels was introduced in Poland in 2000 for organisations devoted to the development and promotion of tourism. This paper focuses on tourism development at the local level, i.e. Local Tourism Organisations (LTOs). It aims to assess whether the 3-tier tourism development system complies with its purpose at the LTO level. In 2013, questionnaires were sent to all LTOs registered in Poland (only 30 of 130 LTOs participated in the research), and next to members of these LTOs, which completed the survey (88 of 500 participated in the research). Study results suggest that LTOs do fulfil their primary task of contributing to the development of tourism in the region. The main advantages of membership are marketing benefits and the consolidation of activities with other members. Moreover, the presence of LTOs on the local market supports activities associated with tourism promotion. Despite the positive study results, the functioning of LTOs in Poland requires corrective measures. Organisations should place stronger emphasis on the integration of the various stakeholder groups in the region and become more involved in inter-regional cooperation and the development of new tourism products.

Słowa kluczowe: regional development, local tourist organisations, LTO, intersectoral collaboration, promotion
References

Adamczyk B., 2005, The National Tourism Organisations of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary – the organisation and activities, Tourism, 53 (3), 247–258.

Bramwell B., Sharman A., 1999, Collaboration in local tourism policymaking, Annals of Tourism Research, 26 (2), 392–415.

Capone F., Boix R., 2008, Sources of growth and competitiveness of local tourist production systems: An application to Italy (1991–2001), Annals of Regional Science, 42 (1), 209–224.

Cruz da N.F., Marques R.C., 2014, Revisiting the determinants of local government performance, Omega, 44, 91–103.

Cuadrado-Ballesteros B., 2014, The impact of functional decentralization and externalization on local government transparency, Government Information Quarterly, 31, 265–277.

Czernek K., 2013a, Determinants of cooperation in a tourist region, Annals of Tourism Research, 40, 83–104.

Czernek K., 2013b,Organizacje partnerskie na jednym obszarze turystycznym – problemy i wyzwania, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 201–216.

Czernek K., 2015, Rola współpracy w stymulowaniu innowacji w gospodarce turystycznej, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 215, 7–18.

Dębski M., 2014, Klaster jako czynnik rozwoju konkurencyjności destynacji turystycznej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15 (4/3), 51–66.

Dudensing R.M., Hughes D.W., Shields M., 2011, Perceptions of tourism promotion and business challenges: A survey-based comparison of tourism businesses and promotion organizations, Tourism Management, 32, 1453–1462.

Dynowska J., Rudowicz E., 2007, Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój lokalny gmin, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 6 (2), 27–35.

Fedyk W., 2013, Kierunki zmian w funkcjonowaniu i efektywności w działaniu lokalnych organizacji turystycznych na Dolnym Śląsku, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 41, 3–20.

Fedyk W., Morawski M., 2014, Regionalne organizacje turystyczne – organizacjami współpracy. Prawda czy fałsz?, Folia Turistica, 32, 241–273.

Furmankiewicz M., Stefańska J., 2010, Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych „lokalnych grupach działania” w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (39), 5–25.

Giannone M., 2002, Tourist local systems and territorial development, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 3 (1/2), 125–131.

Healey P.,1998, Collaborative planning in a stakeholder society, Town Planning Review, 69 (1), 1.

Howells J., 2005, Innovation and regional economic development: A matter of perspective?, Research Policy, 34, 1220–1234.

http://www.wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/aktualnosci/1339,0,0,0,lot_y_tworza_federacje.html (29.09.2016).

Jackson J., Murphy P., 2006, Clusters in regional tourism an Australian case, Annals of Tourism Research, 33 (4), 1018–1035.

Kerr B., Barron G., Wood R.C., 2001, Politics, policy and regional tourism administration: A case examination of Scottish area tourist board funding, Tourism Management, 22, 649–657.

Kozak M.W., 2010, Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów?, Studia Regionalne i Lokalne, 4 (42), 43–59.

Krupa J., Soliński T., 2006, Rola samorządu lokalnego w tworzeniu produktu turystycznego regionu, Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Błękitny San, Dubiecko, http://pogorzedynowskie.pl/data/referaty/IIIBS/ref_25_IIIBS.pdf (29.09.2016)

Malachovský A., Kiráľová A.I., 2015, Invigorating the Destination´s Marketing Strategy? (The Case of Slovakia), Procedia – Social and Behavioral Sciences, 175 (2015), 393–400.

McLennan C.J., Ritchie B.W., Ruhanen L.M., Moyle B.D., 2014, An institutional assessment of three local government-level tourism destinations at different stages of the transformation process, Tourism Management, 41, 107–118.

Nermend K., 2009, Vector calculus in regional development analysis: Comparative regional analysis using the example of Poland, Physica-Verlag a Springer Company, Berlin Heidelberg.

Nowacki R., 2009, Potencjał innowacyjny region jako czynnik rozwoju regionalnego, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 62–71.

Pavlíková B., 2014, Legal acts related to the tourism in Slovakia, Tourism & Hospitality Papers, 10 (22), 66–79.

Pearce D.G., 1996, Tourist organizations in Sweden, Tourism Management, 17 (6), 413–424.

Russell R., & Faulkner B., 2004, Entrepreneurship, chaos and the tourism area lifecycle, Annals of Tourism Research, 31 (3), 556–579.

Sharpley R., 2002, Tourism: A Vehicle for Development?, [w:] R. Sharpley, D.J. Telfer (red.), Tourism and development: Concepts and issues, Channel View Publications, Clevedon, 11–35.

Sleuwaegen L., Boiardi P., 2014, Creativity and regional innovation: Evidence from EU regions, Research Policy, 43, 1508–1522.

Stasiak A., 2007, Klaster turystyczny – nowe wyzwanie dla ROT-ów i LOT-ów?, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, 6, 183–196.

Statut Polskiej Organizacji Turystycznej, http://www.pot.gov.pl/o-pot/statut/ (25.11.2013).

Stimson R.J., Stough R.R., Roberts B.H., 2006, Regional economic development: Analysis and planning strategy, Springer Verlag, Berlin–Heideberg.

Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., 2011, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Tapescu A.I.M., 2015, Romanian versus Bulgarian tourism labour market analysis, Procedia Economics and Finance, 27, 375–384.

Telfer D.J., 2005, Managing tourism for development, [w:] L. Pender, R. Sharpley (red.), The Management of Tourism, SAGE Publications Ltd., London, 188–201.

Tosun C., 2000, Limits to community participation in the tourism development process in developing countries, Tourism Management, 21, 613–633.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. 1999 nr 62 poz. 689 ze zm.; t.j. Dz.U. 2016 poz. 156).

Voltes-Dorta A., Jiménez J.L., Suárez-Alemán A., 2014, An initial investigation into the impact of tourism on local budgets: A comparative analysis of Spanish municipalities, Tourism Management 45, 124–133.

Yang Y., Fik T., 2014, Spatial effects in regional tourism growth, Annals of Tourism Research, 46, 144–162.

Zawilińska B., 2010, Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 842, 103–119.

Zmyślony P., 2008, Metoda identyfikacji podmiotów przywódczych rozwoju turystyki w regionach, [w:] K. Dzieńdziura, P. Zmyślny (red.), Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 69–87.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie