Czasoprzestrzenny rozkład ruchu turystycznego na szczycie Śnieżki  w 2015 roku 

Mateusz Rogowski

Abstrakt
W ostatnich latach widoczny jest coraz większy wzrost ruchu turystycznego 
 w najpopularniejszych obszarach górskich. Znamienne, z punktu widzenia zarządzania turystyką w parkach narodowych, jest rozpoznanie jego wielkości. Celem pracy była czasoprzestrzenna charakterystyka ruchu turystycznego w rejonie szczytu Śnieżki jako najpopularniejszego miejsca Karkonoskiego Parku Narodowego. Do analizy wykorzystano dane z czujników pyro-elektrycznych zlokalizowanych na wszystkich szlakach podejściowych na szczyt. Przedstawione dane pozwalają stwierdzić, że w 2015 r. na szczycie Śnieżki zanotowano około 650 tys. wejść (obejmujących około 460 tys. zanotowanych przez czujniki pyro-elektryczne, 46 tys. stanowiących doszacowanie powyższej wartości oraz 150 tys. związanych z wjazdem koleją linową 
 z miejscowości Pec pod Snezkou, Czechy). Całkowita liczba przejść, stanowiąca obciążenie ruchem turystycznym (obejmująca wejścia – IN i zejścia – OUT) na analizowanych szlakach, 
 w rejonie szczytu, wyniosła 852 tys. Najpopularniejszą i najbardziej obciążoną ruchem turystycznym trasą były „Zakosy” (447,281 przejść IN+OUT i 267,627 wejść IN). Ponad połowa turystów zdobyła szczyt w okresie letnim, a miesiącem o największym natężeniu ruchu turystycznego był sierpień (217,926 przejść IN+OUT). Uzyskane wyniki mogą mieć zastosowanie w efektywniejszym zarządzaniu ruchem turystycznym w rejonie szczytu Śnieżki.

Abstract

Spatiotemporal distribution of visitors on the summit  of Śnieżka in 2015 

 In recent years, there has been an increase in tourism in the most popular mountain areas. A characteristic feature of tourism management in national parks is the recognition of its size. The aim of the study was to investigate the spatiotemporal distribution of visitor flows in the Śnieżka summit area (Karkonosze Mts., SW Poland) in 2015. Mt Śnieżka is the most popular destination in the Karkonosze National Park, as well the highest summit in the Sudety Mts. The data on the number of visitors used in the study originate from the pyroelectric sensors located on all ascending trails to the Śnieżka summit. The analyses revealed that in 2015 there were ca. 650,000 visitors on the summit Śnieżka (460,000 entries recorded by pyroelectric sensors, 46,000 upward adjustment of the above value and 150,000 entries via the cableway from Pec pod Snezkou (Czech Republic). The total visitor load on  hiking trails that includes all entries – IN and all exits – OUT in the Śnieżka summit area amounted to about 852,000. The most popular trail was the “Zakosy” trail with 447,281 visitor load (IN+OUT) and 267,627 visitor entries (IN). More than a half of the tourists reached the Śnieżka summit in the summer, and the month with the highest tourist traffic was August (217,926 IN+OUT). The results can be used to increase the efficiency of the management of tourist traffic in the Śnieżka summit area, one of the most popular tourist destination in the Polish mountains.
Słowa kluczowe: monitoring ruchu turystycznego, Śnieżka, Karkonosze, czujnik pyro-elektryczny , visitor flow monitoring, Karkonosze Mts., pyroelectric sensor
References
Buchwał A., fidelus J., 2010, Monitoring ruchu turystycznego przy użyciu czujników ruchu na przykładzie Tatrzańskiego i Babiogórskiego Parku Narodowego, [w:] Z. Krzan, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Człowiek i Środowisko, Materiały IV Konferencji: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, t.3, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 45–54. 
Cessford G., Muhar A., 2003, Monitoring options for visitor numbers in national parks and natural areas, Journal for Nature Conservation 11, 240–250. 
Fidelus J., 2010, Porównanie skutków przekształceń rzeźby pod wpływem antropopresji w polskiej i słowackiej części Tatr Zachodnich, Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 20, 185–196. 
Hibner J., 2014, Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu – metody i problemy badawcze, Współczesne Problemy i Kierunki Badawcze w Geografii, 2, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 33–47. 
Kruczek Z., 2014, Frekwencja w atrakcjach turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa–Kraków.
Kruczek Z., 2015, Analiza frekwencji w polskich atrakcjach turystycznych, Turyzm, 25/1, 47–55. 
Kruczek Z., 2016, Frekwencja w atrakcjach turystycznych w latach 2011–2015, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa–Kraków. 
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa. 
Ochrona Środowiska 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. 
Prędki R., 2012, Ruch turystyczny w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2009–2011, Roczniki Bieszczadzkie, 20, 358–377. 
Rogowski M., 2015, Preferencje turystów w polskich Karkonoszach jako podstawa tworzenia produktu turystycznego obszaru, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania fizycznego, 50, 152–163. Rogowski M., Małek B., 2016, Monitoring ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych, [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju, Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 18, 79–97. 
Rogowski M., 2017, System Monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych – założenia i wybrane wyniki, Studia i Materiały Centrum edukacji Przyrodniczo-Leśnej Rogów, 52, 158–165. 
Spychała A., Graja-Zwolińska S., 2014, Monitoring ruchu turystycznego w parkach narodowych, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 4, 38, 171–177. 
Taczanowska K., Zięba A., Brandenburg C., Muhar A., Preisel H., Zięba S., Krzeptowski J., Hibner J., Makaruk W., Sost-Mann H., Latosińska B., Graf C., Benitez R., Bolos V., Gonzalez L.M., Garcia X., Toca-Herra J.L., Ziobrowski S., 2015, Czasoprzestrzenny rozkład ruchu w rejonie kopuły Kasprowego Wierchu w sezonie letnim 2014, [w:] A. Chrobak, T. Zwijacz-Kozica (red.), Nauka Tatrom, t. III, Człowiek i Środowisko, Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi – Oddział Krakowski, Zakopane, 127–136. 
Wieniawska B., 2004, Socjologiczna analiza ruchu turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku  Narodowego, Opera Corcontica, 41, 537–544. 
Wieniawska-Raj B., 2007, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, [w:] J. Štursa, R. Knapik (red.), Geoekologické problémy Krkonoš, Sborn. Mez. Věd. Konf., říjen, 2006, Svoboda n. Úpou, Opera Corcontica, 44/2: 593–602.
Wieniawska-Raj B., 2010, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, Opera Corcontica, 47 (supl. 1): 269–276. 
Wyrzykowski J. (red.), 1991, Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki, Wrocław. Wyrzykowski J, 1985, Studia nad oceną walorów krajobrazowych Sudetów dla potrzeb turystyki, Monografie; 209, Akademia Wychowania fizycznego, Poznań.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie