Wpływ Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 na wizerunek turystyczny Obwodu Kaliningradzkiego

Julia Dunaj,

Dominika Studzińska

Abstrakt

Impact of the 2018 FIFA World Cup on the tourist image of the Kaliningrad Oblast

Many countries and cities seek the organization of great sports events because of its impact on the economy and society of the hosting country/region. In this article, we seek to answer the question whether the FIFA World Cup, which took place in 2018 in Russia, influenced a change in the tourist image of the Kaliningrad Oblast. The enclave is not a popular tourist destination; therefore the organization of the World Cup in Russia, including Kaliningrad, was an opportunity for the region. However, a question remains as to whether Kaliningrad used this chance appropriately. For this purpose, a survey was conducted among tourists who visited Kaliningrad during the 2018 World Cup.

Keywords: mega-events, tourism, FIFA World Cup, Kaliningrad Oblast

Zarys treści: Wiele państw i miast zabiega o organizację wielkich wydarzeń sportowych, bowiem badania potwierdzają, że przynoszą one szereg korzyści finansowych oraz poprawiają wizerunek regionów, w których odbywają się wydarzenia sportowe. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które odbyły się w 2018 r. w Rosji wpłynęły na zmianę wizerunku turystycznego Obwodu Kaliningradzkiego. Enklawa nie stanowi popularnej destynacji turystycznej, dlatego organizacja MŚ 2018 w Rosji stanowiła szansę dla regionu. W artykule autorki podejmą próbę wykazania, że izolacja enklawy w wyniku funkcjonowania nieprzepuszczalnej  i silnie sformalizowanej granicy wpływa na negatywny obraz enklawy, który ulega zmianie po odwiedzeniu regionu. W tym  celu zostało przeprowadzone badanie ankietowe z turystami, którzy odwiedzili Kaliningrad w trakcie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018.

Słowa kluczowe: wielkie imprezy sportowe, turystyka, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, Obwód Kaliningradzki
References

Andrades L., Dimanche F., 2017, Destination competitiveness and tourism development in Russia: Issues and challenges, Tourism Management, 62, 360–376.

Borzyszkowski J., 2012, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce – wstępna ocena, Turystyka Kulturowa, 9, 55–68.

Caiazza R., Audretsch D., 2015, Can a sport mega-event support hosting city’s economic, socio-cultural and political development?, Tourism Management Perspectives, 14, 1–2.

Centrum Badania Opinii Społecznej, 2016, Stosunek mieszkańców Polski do innych narodów. Komunikat z badań, Warszawa.

Chrabrowo – miediacentr, http://kgd.aero/mediacenter/news/4214895/ (dostęp: 10.10.2018).

Chen F., Tian L., 2015, Comparative study on residents’ perceptions of follow-up impacts of the 2008 Olympics, Tourism Management, 51, 263–281.

Domaniewski S., Studzińska D., 2016, The small border traffic zone between Poland and Kaliningrad Region (Russia): The impact of a local visa-free border regime, Geopolitics, 21 (3), 538–555.

Dudek-Mańkowska S., Wawrzyszak A., 2017, Od kryzysu do sukcesu. Metody wyprowadzenia wizerunku destynacji z kryzysu, Turystyka Kulturowa, 6, 44–63.

Fourie J., Santana-Gallego M., 2011, The impact of mega-sport events on tourist arrivals, Tourism Management, 32, 1364–1370.

„Gazeta Wyborcza”, 2018, http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23614677,kaliningrad-juz-pozegnal-sie-mundialem-zabawa-na-ulicy-do-rana.html (dostęp: 10.10.2018). Jago L.K., Shaw R.N., 1998, Special events: a conceptual and definitional framework, Festival Management and Event Tourism, 5 (1), 21–32.

Kaliningrad. Piłka Nożna, https://tourism.gov39.ru/news/3889/?sphrase_id=901 (dostęp; 5.10.2018).

Knott B., Fyall A., Jones I., 2015, The nation branding opportunities provided by a sport mega-event: South Africa and the 2010 FIFA World Cup, Journal of Destination Marketing&Management, 4, 46–56.

Kotowicz W., 2012, Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń.

Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, 35, 155–197. 52

Kozak M.W., 2010a, Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów?, Studia Regionalne i Lokalne, 4 (42), 43–59.

Kozak M., 2010b, Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata?, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (39), 48–68.

Kropinova E.G., 2015, Evaluation of tourism development situation in the Russian Federation in 2000–2015: The case of Kaliningrad Region, Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (7), 165–170.

Lorde T., Greenidge D., Devonish D., 2011, Local residents’ perceptions of the ICC Cricket World Cup 2007 on Barbados: Comparisons of pre- and post-games, Tourism Management, 32, 349–356.

Łuczak M., 2010, Kreowanie wizerunku turystycznego Trójmiasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 591, 179–189.

Maiello A., Pasquinelli C., 2015, Destruction or construction? A (counter) branding analysis of sport mega-events in Rio de Janeiro, Cities, 48, 116–124.

Malchrowicz-Mośko E., 2015, Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki olimpijskiej, Turystyka Kulturowa, 8, 57–74.

Malchrowicz-Mośko E., Kamel M., Poczta J., 2016, Wpływ wydarzeń sportowych na wizerunek miasta na przykładzie Poznania, Journal of Education, Health and Sport, 6 (4), 211–232.

Marczak M., 2014, Wpływ organizacji wielkich eventów piłkarskich na rozwój turystyki na przykładzie wybranych destynacji, Turystyka Kulturowa, 12, 54–67.

Palmowski T., 2013, Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? Monografia społeczno-gospodarcza, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk – Pelplin.

Pappas N., 2014, Hosting mega events: Londoners’ support of the 2012 Olympics, Journal of Hospitality and Tourism Management, 21, 10–17.

Potocka I., 2009, Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, t. III, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 19–32.

Rapacz A., Jaremen D., 2011, Atrakcyjność turystyczna jako czynnik wyboru destynacji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663, 131–141.

Raport: popularności Rosji wśród zagranicznych turystów, https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/52778/ (dostęp: 2.10.2018).

Roche M., 2006, Part I sports mega-events, modernity and capitalist economies: Mega-events and modernity revisited: globalization and the case of the Olympics, The Sociological Review, 54, 25–40.

Rogoża J., Wierzbowska-Miazga A., Wiśniewska I., 2012, Wyspa na uwięzi. Kaliningrad między Moskwą a UE. Prace OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.

Rosstat, 2016, Russia in figures 2016. Statistical handbook, Moscow.

„Rzeczpospolita”, https://www.rp.pl/Finanse/310299981-Rosyjski-mundial-astronomiczneceny-hoteli-w-Kaliningradzie.html (dostęp: 29.10.2017).

Sakson A., 2014a, Obwód Kaliningradzki a bezpieczeństwo Polski, Przegląd Strategiczny, 7, 109–121.

Sakson A., 2014b, Socjologia pogranicza społeczności postmigracyjnych Ziem Zachodnich i Północnych Polski. Kilka uwag o jej uprawianiu [w:] M. Zielińska, B. Trzop (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, 149–155.

Stasiak A., 2016, Doświadczenie – stary-nowy paradygmat turystyki, Folia Turistica, 41, 191–216.

Statista, https://www.statista.com/statistics/888119/russia-international-tourist-arrivals/(dostęp: 8.10.2018).

Timothy D. J., 1996, Small and isolated: the politics of tourism in international exclaves, Acta Turistica, 8 (2), 99–115

Toman T., Borzyszkowski J., 2012, Wpływ Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na rynek turystyczny Trójmiasta w opinii mieszkańców aglomeracji, Turystyka Kulturowa, 3, 16–28.

Turystyka w Rosji, www.turstat.com (dostęp: 1.10.2018).

Wenerski Ł., 2014, Mały ruch graniczny pisany cyrylicą, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Wiśniewska I., Domańska M., Strzelecki J., Żochowski P., Wilk A., Menkiszak M., 2016, Obwód Kaliningradzki 2016: społeczeństwo, gospodarka, armia. Raport OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.

Zhou Y., Ap J., 2009, Residents’ perceptions towards the impact of the Beijing 2008 Olympic Games, Journal of Travel Research, 48, 78–91.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie