Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek
Opublikowano online: 22 sierpnia 2017

Artykuły

Ilość

Przyszłe zmiany wybranych wskaźników klimatycznych dla Polski na podstawie wyników dynamicznego downscalingu

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, s. 7 – 14
Data publikacji online: 22 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.007.6923

Transformacja energetyczna w polskiej gminie. Skutki polityki lokalnej opartej o odnawialne źródła energii na przykładzie Kisielic

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, s. 15– 32
Data publikacji online: 22 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.008.6924

Przestrzeń miasta postsocjalistycznego jako dobro wspólne. Przegląd koncepcji teoretycznych

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, s. 33 – 53
Data publikacji online: 22 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.009.6925

Czynniki warunkujące preferencje i działania samorządów gminnych w Polsce w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, s. 55– 80
Data publikacji online: 22 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.010.6926

Dane zastane – ocena użyteczności do badania konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych w trzech skalach przestrzennych

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, s. 81– 100
Data publikacji online: 22 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.011.6927

Lokalne Organizacje Turystyczne jako czynnik rozwoju regionalnego – ocena funkcjonowania

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, s. 101– 121
Data publikacji online: 22 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.012.6928

Czy mieszkańcy miast preferują tereny cenne przyrodniczo pod budowę domu pod miastem? Studium strefy podmiejskiej Olsztyna

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, s. 123 – 139
Data publikacji online: 22 sierpnia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.013.6929

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie