Obiekty zabytkowe w przestrzeni wirtualnej gry Ingress – studium małych miast Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Małgorzata Bajgier-Kowalska,

Mariola Tracz,

Radosław Uliszak

Abstrakt

Historical sites in the virtual world of the Ingress game – case study of small towns in the Krakow Metropolitan Area

Ongoing changes in communications technology create new opportunities not only in terms of acquisition of data on urban cultural heritage, but also in terms of active participation in the creation of such heritage. One example of this is interactive games, which are used in the field of tourism, including urban games and rural games. One of such games is Ingress, which is played in real time in virtual reality on mobile devices. The game board for Ingress is a real map of the world, produced by Google Maps, with superimposed virtual objects (portals) that reflect physical sites in geographic space submitted by gamers and approved by the entity managing the game. The aim of this study was to identify sites in urban space that are submitted to the world of virtual reality in the Ingress game. In addition, the goal was to determine how these sites affect the tourist offering of the city. The study consisted of an analysis of the number and type of historical sites officially listed in the register of stationary historical sites in 12 small towns in the Krakow Metropolitan Area. The list was then compared with their presence in the game of Ingress. The study analyzes the nature of the virtual game map for towns, presents an inventory and classification of sites submitted by gamers, and estimates the rank of historical sites among all sites available in the game. Research has shown a strong  dependence of the number of portals introduced into the game of Ingress on the number of residents of local municipalities. The virtual world of attractive sites introduced by gamers into Ingress is substantially different from that shaped by tourist guides and the actual history of cities. The number of Ingress portals per city does not reflect the nature and number of historical sites registered as cultural heritage sites. In small cities, the nature of the portals is similar. Most portals are dominated by commemorative plaques, sculptures, and monuments as well as religion-oriented sites including churches and chapels. On the other hand, the number of recreational, educational, and cultural sites is negligible. The employment of new local marketing strategies based on social networks and urban games is not very common.

Słowa kluczowe: Ingress game, Krakow Metropolitan Area, small towns, monuments, virtual space, tourism
References

Bajgier-Kowalska M., Tracz M., Uliszak R., 2017, Obiekty zabytkowe w przestrzeni wirtualnej gry Ingress na przykładzie miasta Krzeszowice, [w:] I. Kapera, M. Bajgier-Kowalska (red.), Turystyka i rekreacja. Współczesne zagrożenia oraz możliwości rozwoju, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 69–83.

Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa, https://bdl.stat.gov.pl/ (31.05.2016).

Bartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy (studium geografii percepcji), Dokumentacja Geograficzna, 2, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Bierwiaczonek K., 2008, Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca, Wydawnictwo Górnośląskiej WSP, Mysłowice.

Brzeziński S., Jasiński M., 2014, Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast, Marketing i Rynek, 3, 9–17.

Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke, L., 2011, From game design elements to gamefulness: Defining ”Gamification”. Proceedings from MindTrek ’11. ACM, Tampere, Finland, https://www.cs.auckland.ac.nz/courses/compsci747s2c/lectures/paul/definitiondeterding. pdf (10.06.2016).

Gold J.R., 1980, An introduction to Behavioural Geography, Oxford University Press, Oxford.

Guelke L., 1976, Interdyscyplinary research and environmental perception, Proceedings, Association of American Geographers, 5, 184–188.

Hatalska N., 2006, Marketing szeptany. Mechanizmy działania niestandardowych form komunikacji marketingowej, [w:] M. Kokocińska (red.), Funkcjonowanie współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw. Aspekty globalne, regionalne, sektorowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, http://www.hatalska.com/wp-content/uploads/2009/02/N.

Hatalska_MarketingSzeptany_FunkcjonowanieWspolczesnychGospodarekIPrzedsiebiorstw2006.pdf (10.05.2016). Ingress – Pomoc, https://support.ingress.com/hc/pl (31.05.2016).

Jałowiecki B., Libura H. (red.), 1992, Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kachniewska M., 2015, Potencjał mediów społecznościowych w obszarze popularyzacji aktywności turystycznej, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, 35–48.

Koplan A.M., Haenlem M., 2010, User of the world unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, 53, 59–68.

Kowalczyk A., 2003, Geografia turyzmu, Prace i Studia Geograficzne, 32, Warszawa.

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, 9–58.

Libura H., 1983, Niektóre aspekty kartograficzne map wyobrażeniowych, Polski Przegląd Kartograficzny, 15 (3), 126–132.

Libura H., 1990, Percepcja przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa.

Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.

Lynch K., 1960, The image of the city, Harvard University Press, Cambridge.

Madurowicz M. (red.), 2007, Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.

Mazurkiewicz B., 2015, Gry miejskie oparte na lokalizacji jako sposób promocji miasta, Handel Wewnętrzny, 4 (357), 328–336.

Metelka Ch.J., 1990, The dictionary of hospitality, travel and tourism, Delmar Publishers Ins., Merton House Travel and Tourism Publishers, Albany NY.

Mika M., 2007, Turystyka miejska, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mika M., 2011, Miasta jako obszary recepcji turystycznej, [w:] M. Mika (red.), Kraków jako ośrodek turystyczny, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, 15–34.

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KMB Druk, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium, Gniezno.

Mruk H., Pilarczyk B., Sławińska M., 2012, Marketing. Koncepcje – strategie – trendy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Prawelska-Skrzypek G., 1990, Miasta o niezharmonizowanym rozwoju w świadomości mieszkańców (na przykładzie miast polskich), nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Relph E.C., 1970, The phenomenological foundations of geography, University of Toronto, Toronto.

Saarinen T.F., 1973, Students’ view of the world, [w:] R.M. Downs, D. Stea (red.), Image and environment: Cognitive mapping and spatial behavior, Edward Arnold, Chicago.

Sagan I., 2000, Miasto – scena konfliktów i współpracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Schell J., 2008, The art of game design: A book of lenses, Morgan Kaufmann Publishers, Burlington, USA.

Słownik języka polskiego, 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2009, Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (35), 52–73.

Spis graczy Ingress w Polsce, 2013, https://infogr.am/Spis-graczy-Ingress-w-Polsce (31.05.2016). Stark E., 2016, Playful places: Uncovering hidden heritage with Ingress, [w:] M. Willson, T. Leaver (red.), Social, Casual and Mobile Games: The Changing Gaming Landscape, Bloomsbury Publishing,149–164.

Szromnik A., 2016, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, wyd. V poszerz., Wolters Kluwer Polska SA, Kraków.

Tobiasz-Lis P., 2013, Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Trafas K., Zborowski A., 2003, Metropolia Krakowa – Krakowski Obszar Metropolitalny (materiały do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Małopolskiego), Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, Kraków.

Trowbridge C.C., 1913, On fundamental methods of orientation and imaginary maps, Science, 38, 888–897.

Ustawa, 2003, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568.

Warcholik W., Leja K., 2012, Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 3, 87–97.

Weber J., 2017, Designing engaging experiences with location-based augmented reality games for urban tourism environments, Doctorate Thesis (Doctorate), Bournemouth University, http://eprints.bournemouth.ac.uk/27176/ (5.05.2017).

Werbach K., Hunter D., 2012, For the Win: How game thinking can revolutionize your business, Wharton Digital Press, Philadelphia.

Wright J.K., 1947, Terrae incognitae: The place of the imagination in geography, Annals of the American Association of Geographers, 37, 1–15.

Yi-Fu Tuan, 1987, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie