Przekształcanie dna koryta rzeki górskiej w czasie dużych wezbrań na przykładzie Ropy

Witold Bochenek,

Łukasz Wiejaczka

Abstrakt

The article presents the results of research on morphological changes of the Carpathian river Ropa caused by high flood events. The analysis was based on the surveys of river cross-profiles located above ( 1 profile ) and below ( 3 profiles ) the Klimkówka Reservoir that were performed in 2009 and 2010. Data on the discharges and water stages of the Ropa River at the gauging station at Szymbark ( near Gorlice ) were also used in the study. Attention was paid to the possible role of the Klimkówka Reservoir in the transformation of the morphology of the Ropa River channel.

Słowa kluczowe: Ropa River, channel morphology, Klimkówka Reservoir, Polish Carpathians
References

Gorczyca E., 2004, Przekształcanie stoków fliszowych przez procesy masowe podczas katastrofalnych opadów ( dorzecze Łososiny ), Kraków, Wydawnictwo U J, 1 – 101.
Klimek K., 1987, Man’s impact on fluvial processes in the Polish Western Carpathians, Geografiska
Annaler, 69A, 221 – 226.
Korpak J., 2008, Rola maksymalnych wezbrań w funkcjonowaniu systemów uregulowanych koryt
górskich, Landform Analysis, 8, 41 – 44.
Korpak J., Krzemień K., Radecki-Pawlik A., 2009, Wpływ budowli regulacyjnych i poboru rumowiska
na koryta rzek i potoków górskich – wybrane przykłady z rzek karpackich, Gosp. Wodna, 7, 274 – 281.
Kościelniak J., 2004, Influence of river training on functioning of the Biały Dunajec River channel
system, Geomorphol. Slovaca 4 ( 1 ), 62 – 67.
Krzemień K., Gorczyca E., 2010, Ewolucja systemów korytowych pod wpływem antropopresji ( na
przykładzie wybranych rzek karpackich ) [ w: ] S. Cioka, P. Migoń ( red. ), Przekształcenia struktur
regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju
Regionalnego U W, Wrocław, 431 – 439.
Osuch B., 1968, Problemy wynikające z nadmiernej eksploatacji kruszywa rzecznego na przykładzie
rzeki Wisłoki, Zeszyty Naukowe A G H, 219, 283 – 301.
Rinaldi M., Wyżga B., Surinan N., 2005, Sediment mining in alluvial channels: physical effects and
management perspectives, River Res. Appl., 21, 805 – 828.
Soja R., 1977, Deepening of channel in the light of the cross profile analysis ( Carpathian river as
example ), Studia Geomorph. Carp. Balc., 11, 127 – 138.
Starkel L., 2003, Extreme meteorological events and their role in environmental changes, the economy and history, Paper in Global Change, 10, 7 – 13.
Wiejaczka Ł., Kijowska M., 2011, Zmiany położenia dna koryt rzek karpackich ( powyżej zbiornika
retencyjnego ) w świetle analizy stanów niskich, Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 12,
137 – 143.
Wyżga B., 1992, Reakcja rzeki górskiej na regulację koryta na przykładzie Raby, Gospodarka Wodna,
11, 242 – 248.
Wyżga B., 2001, Regulacja koryt karpackich dopływów Wisły – ocena działań inżynierskich w świetle
wiedzy geomorfologicznej i sedymentologicznej, Czasopismo Geograficzne, 72, 1, 23 – 52.
Wyżga B., 2005, Wpływ eksploatacji osadów z koryt na systemy rzeczne [ w: ] A. Kotarba, K. Krzemień,
J. Święchowicz ( red. ), Współczesna ewolucja rzeźby Polski, 531 – 536.
Wyżga B., 2008, Wcinanie się rzek polskich Karpat w ciągu XX wieku [ w: ] B. Wyżga ( red. ), Stan
środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy – wybrane aspekty, Instytut Ochrony
Przyrody PAN, Kraków, 7 – 39.
Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., 2010, Eksploatacja osadów
z koryt rzek górskich – skutki środowiskowe i procedury oceny, Gospodarka Wodna, 6, 243 – 249.
Zawiejska J., Wyżga B., 2010, Twentieth-century channel change on the Dunajec River, southern Poland: Patterns, causes and controls, Geomorphology, 117, 234 – 246.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie