Artykuły

Ilość

Anomalnie wysokie miesięczne opady atmosferyczne w Polskich Karpatach i na ich przedpolu (1881–2010)

Prace Geograficzne, Zeszyt 138, s. 7-28
Data publikacji online: 10 grudnia 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.015.2697

Zmienność inwersji temperatury powietrza nad Krakowem w świetle warunków cyrkulacyjnych

Prace Geograficzne, Zeszyt 138, s. 29-43
Data publikacji online: 10 grudnia 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.016.2698

Zmiany cech fizycznych i chemicznych wód źródeł w zlewni Potoku Chochołowskiego (Tatry Zachodnie)

Prace Geograficzne, Zeszyt 138, s. 45-56
Data publikacji online: 10 grudnia 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.017.2699

Wykorzystanie eksperymentu terenowego w badaniach erozji wodnej gleb w zlewni Chwalimskiego Potoku (Pojezierze Drawskie, górna Parsęta)

Prace Geograficzne, Zeszyt 138, s. 57-66
Data publikacji online: 10 grudnia 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.018.2700

Wykorzystanie danych ze skaningu laserowego do pomiaru zmian zasięgu oraz struktury pionowej roślinności semi-naturalnego odcinka doliny Wisły

Prace Geograficzne, Zeszyt 138, s. 67-80
Data publikacji online: 10 grudnia 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.019.2701

Wpływ kopalni węgla brunatnego Bełchatów na zagospodarowanie przestrzenne gmin Rząśnia i Szczerców w ocenie mieszkańców

Prace Geograficzne, Zeszyt 138, s. 81-94
Data publikacji online: 10 grudnia 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.020.2702

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie