Wykorzystanie eksperymentu terenowego w badaniach erozji wodnej gleb w zlewni Chwalimskiego Potoku (Pojezierze Drawskie, górna Parsęta)

Mikołaj Majewski

Abstrakt

Application of a field experiment in soil erosion research in the Chwalimski Potok catchment (Drawskie Lakeland, upper Parsęta River)

Stationary research upon soil erosion has been conducted in the Chwalimski Potok catchment since 2012 as a continuation of research started in 1994. In 2013 conducted two field experiments were conducted in order to evaluate the impact of high intensity rainfall on soil surface. The first experiment consisted of 5 and the second of 4 rainfall simulations. The rainfall was created by using a purpose-built rain simulator, consisting of 3 and 6 sprinklers placed around the testing plot. The paper focuses on the characterization of the course of these experiments. The achieved results compared with the results from the hydrological years 2012 and 2013 show that slope wash considerably increases during rainfall of high intensity and high amount.

Słowa kluczowe: soil erosion, field experiment, simulated rainfall, rain simulator
References

Brown L. C., Foster G. R., 1987, Storm erosivity using idealized intensity distributions, Transactions of the ASAE, 30, 379 – 386.

Karczewski A., 1991, Rozwój i zasięg fazy pomorskiej w obrębie lobu Parsęty podczas zlodowacenia vistuliańskiego, [ w : ] A. Kostrzewski ( red. ), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Geografia, 50, Wydawnictwo Naukowe U A M, 59 – 66.

Klimczak R., 1993, Spłukiwanie na obszarach o zróżnicowanym użytkowaniu – przebieg i rola we współczesnym środowisku morfogenetycznym ( zlewnia Młyńskiego Potoku, Pomorze Zachodnie ), [ w : ] A. Kostrzewski ( red. ), Geoekosystem obszarów nizinnych, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 61 – 78.

Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe P W N, Warszawa.

Kostrzewski A., 2001, Stan badań erozji gleb na Pomorzu Zachodnim, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 217, Agricultura 87, 117 – 124.

Lorenc H., 1998, Ocena stopnia realizacji programu „ Obserwacje meteorologiczne i badania klimatyczne w systemie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego ” oraz synteza uzyskanych wyników badań za okres 1994 – 1997. ZMŚP, [ w : ] A. Kostrzewski ( red. ), Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 113 – 118.

Marcinek J., Komisarek J., 1998, Badania gleboznawcze nad zróżnicowaniem pokrywy glebowej w obrębie powierzchni testowej ZMŚP w Storkowie, [ w : ] A. Kostrzewski ( red. ), Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 31 – 50.

Seiler W., 1980, Messeinrichtungen zur Qantitativen Bestimung des Geookofaktor Bodenerosion In der Topologischen dimension auf Ackerflachen im Schweizer Jura, Catena, 7, 233 – 250.

Szpikowski J., 1998, Wielkość i mechanizm erozji wodnej gleb na stokach użytkowanych rolniczo w zlewni młodo glacjalnej ( górna Parsęta, Chwalimski Potok ), Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 4B/98, 113 – 124.

Szpikowski J., 2001, Uwarunkowania mechanizmu procesu rozbryzgu w młodoglacjalnej zlewni Chwalimskiego Potoku ( górna Parsęta, Pojezierze Drawskie ), [ w : ] A. Karczewski, Z. Zwoliński ( red. ), Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 511 – 524.

Szpikowski J., 2003, Contemporary processes of soil erosion and the transformation of the morphology of slopes In agricultural use In the postglacial catchment of the Chwalimski Potok ( Upper Parsęta, Drawskie Lakeland ), Quaestiones Geographicae, 22, 79 – 90.

Szpikowski J., 2010, Uwarunkowania i wielkość rozbryzgu gleby na podstawie pomiarów na powierzchniach testowych w zlewni Chwalimskiego Potoku ( Pomorze Zachodnie ), Prace i Studia Geograficzne, 45, 181 – 195.

Szpikowski J., 2012, Uwarunkowania i wielkość erozji wodnej gleb i denudacji agrotechnicznej na Pojezierzu Drawskim ( Pomorze Zachodnie ), [ w : ] A. Kostrzewski, J. Szpikowski ( red. ), Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Storkowo, 83 – 94.

Wischmeier W. H., Smith D. D., 197, Predicting rainfall erosion losses : A guide to conservation planning, Agricultural Handbook No. 537, U. S. Department of Agriculture, Washington, D. C., ss. 58.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie