Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 158

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj
Opublikowano online: 24 września 2019

Artykuły

Ilość

Zróżnicowanie współczesnych aluwiów koryta Lepietnicy

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 158, s. 7 – 25
Data publikacji online: 24 września 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.013.10917

Występowanie mgły na wybranych lotniskach w Południowej Polsce i jego uwarunkowania cyrkulacyjne

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 158, s. 27 – 44
Data publikacji online: 24 września 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.014.10918

Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i informacji turystycznej na przykładzie gmin województwa małopolskiego

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 158, s. 45 – 64
Data publikacji online: 24 września 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.015.10919

Geograficzne i ekonomiczne aspekty rozwoju sektora usług biznesowych

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 158, s. 65 – 85
Data publikacji online: 24 września 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.016.10920

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie